24.09.2020.

SAZIV 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20)

 

S A Z I V A M

31. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati 30. rujna 2020. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

- Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tomislav Masten, direktor t.d. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Ivanić-Grad“

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tomislav Masten, direktor t.d. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

  

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-13 novo groblje Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje 

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje 

 

5. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Igor Mužina, tajnik Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada

 

6. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Ivana Bajt, ravnateljicaGradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad

 

7. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Mikulić, direktor t.d. Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

predlagatelj:  Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

 
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad 

predlagatelj:  Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

13. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020.

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Gradonačelnik

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prijedlogu za razrješenjem mrtvozornika za područje Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu,Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2020.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za period od 2020. do 2023. 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Biršić, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenjeOdluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju, ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite Grada Ivanić-Grada 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Biršić, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

17. Razno


Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: