07.09.2020.

Javni natječaj za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

Temeljem Pravilnika o  financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/77,URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja poljoprivrede (KLASA: 022-05/20-01/60, URBROJ: 238/10-02-02-03/1-20-6, od 27. kolovoza 2020.g.), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada raspisuje

Javni natječaj

za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

1. Grad Ivanić-Grad poziva udruge koje obavljaju djelatnosti u području poljoprivrede da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu. Svrha Javnog natječaja je dodjela financijskih potpora za udruge koje svojim programima i projektima osiguravaju promicanje poljoprivrede Grada Ivanić-Grada.

Predmet ovog Javnog natječaja nije financiranje programa udruga čiji je osnivač ili suosnivač Grad ili se na drugi način sufinanciraju iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za tekuću godinu.

Prioritetno područje: Poljoprivreda

2. Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 50.000,00 kuna. 

Najmanji iznos sredstava koji se može zatražiti i odobriti  za financiranje programa je 3.000,00 kuna, a najveći 10.000,00 kuna.

Programi se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova programa, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva. 

3. Rok za podnošenje prijedloga programa je od 7. rujna 2020. zaključno do 7. listopada 2020.

4. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr. Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik).

Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, i ovjerene službenim pečatom udruge.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja zatvorene omotnice s propisanom dokumentacijom u urudžbenom uredu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, soba 1).

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za financije, gospodarstvo,

komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad

s naznakom:

„Prijava na Javni natječaj za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu – NE OTVARATI“

Prijave dostavljene na neki drugi način (npr. faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljene na drugu adresu neće se razmatrati.

5. Svaka udruga može prijaviti više od jednog  programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Ista udruga može biti partner na više programa.

6.  Prijavu programa na Natječaj može podnijeti udruga ako je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Gradu Ivanić-Gradu zaključno s danom objave ovog Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u navedenom prioritetnom području, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Ivanić-Gradu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisivanja ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

7. Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada   (KLASA: 022-05/16-01/77, URBROJ: 238/10-02/14-16-10 od 30. prosinca 2016.) i Uputama za prijavitelje (KLASA: 320-01/20-01/8, URBROJ: 238/10-02-02-03/01-20-2 od 07. rujna 2020. godine) koji su zajedno s Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja poljoprivrede (KLASA: 022-05/20-01/60, URBROJ: 238/10-02-02-03/1-20-6, od 27. kolovoza 2020.godine) i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada, www.ivanic-grad.hr

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

8. Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u svojoj prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Prigovori se podnose Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu nadležnom za javni natječaj, u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

10. Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiro račun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

11. Ako ovlaštena osoba udruge ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja natječaja, smatrat će se da je udruga odustala od ostvarivanja potpore.

12. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: anita.susac@ivanic-grad.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

 

Grad Ivanić-Grad

Park hrvatskih branitelja 1,

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

 

KLASA: 320-01/20-01/8

URBROJ: 238/10-02-02-03/1-20-1

Ivanić-Grad, 07. rujna 2020. godine

PREUZMITE DOKUMENTE: