23.10.2020.

Konačni rezultati Javnog poziva za financiranje programa udruga za 2020. godinu

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 20.10.2020.g. Zaključke kojima je utvrđena konačna raspodjela sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro prijavljene na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.godinu:

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.g.-Pozicija R0251- potpore umirovljenicima (KLASA:022-05/20-01/76, URBROJ:238/10-02-01-02/2-20-3);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.g.-Pozicija R0258- socijalno zdravstveni projekti (KLASA:022-05/20-01/76, URBROJ:238/10-02-01-02/2-20-4)

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.g.-Pozicija R0234- projekti udruga i građana u području kulture (KLASA:022-05/20-01/76, URBROJ:238/10-02-01-02/2-20-5);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.g.-Pozicija R0240- sportske manifestacije od interesa za grad (KLASA:022-05/20-01/76, URBROJ:238/10-02-01-02/2-20-6);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.g.-Pozicija R0241- sportske manifestacije i natjecanja mladih (KLASA:022-05/20-01/76, URBROJ:238/10-02-01-02/2-20-7);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.g.-Pozicija R0243- projekti ostalih udruga civilnog društva (KLASA:022-05/20-01/76, URBROJ:238/10-02-01-02/2-20-8).

U skladu sa člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), te u skladu s navedenim  Zaključcima gradonačelnika, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje Konačne rezultate javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture,  sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.godinu.

PREUZMITE DOKUMENTE: