30.10.2020.

COVID-19 - ODLUKA o zabrani iznajmljivanja i drugog korištenja društvenih domova u vlasništvu Grada Ivanić-Grada za sva okupljanja

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj. 02/14, 01/18 i 03/20) te na osnovi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (Narodne novine, broj 117/20), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 29.listopada 2020.godine

O D L U K U

o zabrani iznajmljivanja i drugog korištenja društvenih domova u vlasništvu Grada Ivanić-Grada za sva okupljanja 

I.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada razmatrao je Preporuku jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije da zabrane iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova i drugih objekata u njihovom vlasništvu za sva okupljanja (dalje:Preporuka) koju je, s obzirom na epidemiološku situaciju u RH i u Zagrebačkoj županiji a radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja,  utvrdio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske Odlukom o  izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-20-20 od 25.10.2020.).

 

II.

Gradonačelnik prihvaća Preporuku iz točke I. ove Odluke te zabranjuje iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova u vlasništvu Grada Ivanić-Grada za sva okupljanja.

 

                                                                  III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA:                                                                                                  Gradonačelnik:

URBROJ:

Ivanić-Grad, 29.listopada 2020.g.                                     Javor Bojan Leš, dr.vet.med.