07.05.2020.

ODLUKA o odobrenju besplatnog proširenja terasa ugostiteljskih objekata na javne površine na području Grada Ivanić-Grada

Zahtjevi za proširenje terasa na javne površine podnose putem elektronične pošte komunalnom redaru  na adresu tomislav.abramovic@ivanic-grad.hr .


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 2831 380.

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18, 03/20), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 05. svibnja 2020. godine sljedeću

 

O D L U K U

o odobrenju besplatnog proširenja terasa ugostiteljskih objekata na javne površine

na području Grada Ivanić-Grada

 

I.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava ugostiteljskim objektima koji imaju postavljene ugostiteljske terase na javnim površinama Grada Ivanić-Grada besplatno proširenje terasa zbog prilagođavanja rada na terasama ugostiteljskih objekata u skladu s epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

 

II.

Zbog posebnih okolnosti koje su nastupile uslijed pandimije korona virusa kojom su narušene gospodarske aktivnosti i prouzročena gospodarska šteta, radi funkcioniranja gospodarske aktivnosti ugostiteljskih objekata uz mogućnost poštivanje epidemioloških mjera ugostiteljima će se dozvoliti proširenje javnih površina  ugostiteljskih terasa uz zadovoljavanje uvjeta za prostornu i tehničku mogućnost povećanja te ako se time ne ometa sigurnost prometa, mogućnost kretanja osoba s posebnim potrebama i prometovanje hitnih službi.

Mogućnost proširenja ugostiteljskih terasa na javne površine moguća je do donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom se ukidaju mjere ograničavanja poslovanja ugostiteljima, odnosno do omogućavanja rada ugostiteljskim objektima na vanjskim prostorima bez potrebnih epidemioloških mjera.

 

III.

Procjenu mogućnosti proširenja terasa te rješenje za korištenje javne površine donosit će, po obilasku svakog pojedinačnog ugostiteljskog objekta koji podnese zahtjev, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.

Zahtjev za proširenje terasa na javne površine podnosi se putem elektronične pošte ili telefonom komunalnom redaru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: