27.05.2020.

JAVNI POZIV za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2020. godini (KLASA: 022-05/20-01/39,  URBROJ:238/10-02-02-03/1-20-5, od 21. svibnja 2020.) Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada  u  2020. godini

 
I.             PREDMET JAVNOG  POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela državnih potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu sukladno Programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.) i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/289 od 19. veljače 2019 o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48, 20.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba 702/2014).
Program je dostupan na službenim mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada , a objavljen je u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj 3/2020.
Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za:
- ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (članak 14. Uredbe 702/2014)
- plaćanje premije osiguranja (članak 28. Uredbe 702/2014).
 
 
II.            POSTUPAK DODJELE DRŽAVNIH POTPORA I REDOSLIJED OBRADE ZAHTJEVA
Zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja na način da se prvo obrađuju potpuni zahtjevi za potporu, a nakon njih Zahtjevi za koje se tražila nadopuna na način da prednost ima onaj Zahtjev koji je prije dopunjen. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Zahtjev za potporu se može podnijeti za više različitih mjera, ali najviše jedan zahtjev po pojedinoj mjeri.
Kod podnošenja zahtjeva za dodjelu državnih potpora – Obrazac zahtjevaDIO I, uz obrazac se obvezno prilaže ponuda/predračun za planirano ulaganje, a nakon donošenja odluke o odobrenju projekta, kojom se između ostalog utvrđuje rok realizacije projekta i dostave izvještaja o utrošenim sredstvima, korisnik počinje s realizacijom projekta. Nakon provedenog projekta, korisnik dostavlja Obrazac izvještaja o utrošenim sredstvima sa zahtjevom za isplatu potpore DIO II uz obvezno prilaganje računa i dokaza o plaćanju. Prihvatljivi troškovi moraju biti plaćeni u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
ü  gotovinsko plaćanje – koje je izvršeno prije podnošenja II. dijela zahtjeva (preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na  Korisnika)
 
u  bezgotovinsko plaćanje -  preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s
           poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)
Postupak dodjele državnih potpora predstavlja sveobuhvatni postupak odobravanja potpore koji provodi  Upravni odjel  za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu temeljem ovog javnog poziva i sastoji se od slijedećih koraka:
Popunjavanje odgovarajućeg zahtjeva za dodjelu potpore –
OBRAZAC ZAHTJEVADIO I
Podnošenje potpisanog zahtjeva za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom  DIO I (obvezno se prilaže PONUDA/PREDRAČUN za planirano ulaganje te ostala tražena dokumentacija)
Po potrebi, obavještavanje podnositelja o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak
Administrativna kontrola i obrada zaprimljenih (dopunjenih/ispravljenih) zahtjeva za dodjelu potpore
Donošenje Odluke o odobrenju projekta i dodjeli potpore s najvišim iznosom potpore i rokom realizacije projekta ili izdavanje Obavijesti o odbijanju zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava
Zaprimanje izvještaja o utrošenim sredstvima sa zahtjevom za isplatu potpore (obvezno se prilažu preslike računa i dokazi o plaćanju)
       

OBRAZAC ZAHTJEVA DIO II
Administrativna obrada zahtjeva za isplatu potpore
Isplata potpore
Kontrola na terenu
 
Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (čl. 14. Uredbe br. 702/2014)


MJERA 1.1. - kupnja višegodišnjeg  certificiranog sadnog materijala
Potporu u iznosu do 50% dokumentiranih troškova nabave certificiranih voćnih sadnica i sadnica vinove loze ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za sadnju min. 0,25 ha trajnih nasada voća odnosno 0,2 ha vinograda.
Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, i deklaracija za nabavljene sadnice.
 
Uvjet za dodjelu potpore:
- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik),
- računi i deklaracije za nabavljene sadnice te dokaz o plaćanju
Intenzitet potpore po korisniku:
-  50% iznosa prihvatljivih troškova koji su nastali i plaćeni od dana predaje obrasca zahtjeva DIO I,  a najviše do 5.000,00 kn
 
 
MJERA 1.2. - građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva
 
Izgradnja ili rekonstrukcija putne mreže unutar poljoprivrednog gospodarstva na k.č. poljoprivrednog gospodarstva koje se koriste u svrhu predmetne primarne poljoprivredne proizvodnje, a odnosi se na nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i sl.)
Uvjet za dodjelu potpore:
- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik), navesti lokaciju ulaganja,
- računi i deklaracije za izvedene radove na uređenju putova
Intenzitet potpore po korisniku:
-  50% iznosa prihvatljivih troškova koji su nastali i plaćeni od dana predaje obrasca zahtjeva DIO I,  a najviše do 5.000,00 kn
 
 
MJERA 1.3. - kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
Potpora u iznosu do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova može se ostvariti za nabavu novih traktorskih priključaka za osnovnu i dopunsku obradu tla te za sjetvu, sadnju i košnju
Uvjet za dodjelu potpore:
- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik),
- račun
Intenzitet potpore po korisniku:
 -  50% iznosa prihvatljivih dokumentiranih troškova, koji su nastali i plaćeni od dana predaje obrasca zahtjeva DIO I, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku
 
 
MJERA 1.4. - kupnja ograde za  životinje
Potpora u iznosu do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova može se ostvariti za ograđivanje površina za držanje stoke na otvorenom. Prihvatljivi su troškovi nabave novih materijala za ograđivanje (stupovi, žica, mreža i sl.), uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora.
 
Uvjet za dodjelu potpore:
- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik), dokaz o upisu stoke u JRDŽ (Jedinstveni registar domaćih životinja) i fotodokumentacija provedenog ulaganja kao i navesti lokaciju ulaganja,
- računi i deklaracije za materijal i izvedene radove
Intenzitet potpore po korisniku:
-  50% iznosa prihvatljivih troškova koji su nastali i plaćeni od dana predaje obrasca zahtjeva DIO I,  a najviše do 5.000,00 kn
 
MJERA 1.5. - podizanje protugradnih mreža
Potpora obuhvaća nabavu protugradne mreže i potrebne armature.
Uvjet za dodjelu potpore:
- da je minimalna površina za koju se traži potpora 0,25 ha za voćnjak, odnosno 0,2 ha za vinograd.
- računi za protugradnu mrežu i armaturu
Intenzitet potpore po korisniku:
-  50% iznosa prihvatljivih troškova koji su nastali i plaćeni od dana predaje obrasca zahtjeva DIO I, a najviše do 10.000,00 kn
 
Potpore za plaćanje premije osiguranja (čl. 28. Uredbe br. 702/2014)
 
MJERA 2.- potpore za plaćanje premije osiguranja
Subvencija se odnosi na sufinanciranje dijela troškova uplaćene premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje te materijalne imovine (plastenika i staklenika), korisniku koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu koja pokriva gubitke uzrokovane sljedećim:
elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s
elementarnom nepogodom i drugim nepovoljnim klimatskim prilikama i najezdama nametnika bilja.
Svaki korisnik (osiguranik) sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod
kojeg će zaključiti policu osiguranja.
 
Iznos potpore po korisniku je do 40% premije osiguranja po jednoj polici za poljoprivredno gospodarstvo, a u najvišem iznosu do 7.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Mjesto osigurane poljoprivredne proizvodnje nalazi se na području Grada Ivanić-Grada,
Zaključena polica osiguranja za tekuću godinu za navedene rizike i predmete osiguranja,
Pravo na subvencioniranje premije osiguranja može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva koji je do dana podnošenja zahtjeva u cijelosti uplatio ugovorenu premiju osiguranja po polici osiguranja zaključenoj za tekuću godinu te podmirio sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu.
 
 
 
Intenzitet potpore:
- 40% premije osiguranja koja je nastala od dana predaje zahtjeva, a  najviše do 7.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine
 
 
III.          KORISNICI POTPORE
Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Ivanić-Grada i bez nepodmirenih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu. 
Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama, a sve u skladu s pojedinim člancima i Prilogom I  Uredbe 702/2014.
 
IV.     OPĆI UVJETI ZA DODJELU DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
-       provodi ih prihvatljiv Korisnik,
-       odnose se na prihvatljive aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,
-       realiziraju se na području Grada Ivanić-Grada,
-       iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog                 
-       ulaganja, gdje je to propisano
-       potpore moraju imati učinak poticaja,
-       nisu financirana iz drugih izvora Proračuna Grada Ivanić-Grada ili ostalih    
-       davatelja državnih potpora.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljivo Ulaganje, osim ukoliko Korisnik  može tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom.
Najviši ukupni godišnji iznos potpore u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu koja se dodjeljuje temeljem Programa u 2020. godini koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 30.000,00 kuna.
U svrhu izračuna intenziteta potpore i opravdanih troškova, svi iznosi koji se koriste trebaju biti iznosi prije svih odbitaka poreza ili kakvog drugog troška. Opravdani troškovi popraćuju se pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani
 
V.           ROKOVI ZA PODNOŠENJE I OBRADA ZAHTJEVA
Javni poziv otvoren je do 31. kolovoza 2020. godine (Mjera 1.1.; Mjera 1.2; Mjera 1.3; Mjera 1.4. i Mjera 1.5.), odnosno do 2. studenog 2020. godine (Mjera 2). Zahtjevi za potpore podnose se na propisanim obrascima s potrebnom dokumentacijom. Zahtjev se smatra zaprimljenim dostavom ispisanog i potpisanog Zahtjeva za potporu.
 
Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu mjeru provodi Povjerenstvo za potpore na području Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja i do utroška proračunskih sredstava.
 
Na osnovu provedenog javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donosi Odluku o dodjeli potpora.
Grad Ivanić-Grad isplaćuje potporu na žiro-račun korisnika nakon donošenja odluke o odobrenju potpore, a najkasnije do kraja godine.
 
 
VI.           POTREBNA DOKUMENTACIJA
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu propisani su na odgovarajućim obrascima:        Obrazac zahtjeva DIO I i Obrazac zahtjeva DIO II.


VII.        KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA
Korisnik Potpore je dužan omogućiti davatelju Potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene Potpore u razdoblju do 5 godina od dana isplate Potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužna su odobrena sredstva vratiti i slijedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Grada Ivanić-Grada.


VIII.       NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrasci zahtjeva i izvještaja  za potporu mogu se preuzeti sa web stranice Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr . Sva pismena zaprimaju se isključivo putem pošte, e-maila: urudzbeni@ivanic-grad.hr ili u sandučiću za poštu postavljenom na stražnjem ulazu u gradsku upravu na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Zahtjeve koji se šalju putem pošte potrebno je nasloviti na:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Odsjek za poljoprivredu

 

Park hrvatskih branitelja 1,

10310 Ivanić – Grad

S naznakom „JAVNI POZIV za dodjelu državnih potpora

u poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2020.“

 

                                                                                                                                                GRADONAČELNIK:

                                                                                          Javor Bojan Leš, dr. med. vet.

PREUZMITE DOKUMENTE: