16.03.2020.

OBAVIJEST - Produženju roka dostave ponuda u okviru natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18), te preporuka Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije od 14. ožujka 2020., Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 16. ožujka 2020. godine sljedeću

ODLUKU

O PRODUŽENJU ROKA DOSTAVE PONUDA U OKVIRU NATJEČAJA
ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ-GRADA

I.

Temeljem zaključka o dodatnim mjerama zaštite od korona virusa Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije od 14. ožujka 2020., KLASA: 240-01/20-01/04, URBROJ: 238/1-07-03/3-20-49 rok za dostavu pisanih ponuda u okviru Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Ivanić-Grada KLASA: 320-01/20-01/2, URBROJ: 238/10-02-02- 03/01-20-1 produžuje se do 14. svibnja 2020.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a potvrdit će je Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada.

 

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš

PREUZMITE DOKUMENTE: