18.03.2020.

OBAVIJEST - odgoda javne rasprave o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU-13 novo groblje Ivanić-Grad

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18), te preporuka Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije od 14. ožujka 2020., Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 16. ožujka 2020. godine sljedeću

ODLUKU

O ODGODI JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA UPU-13 NOVO GROBLJE IVANIĆ-GRAD

 

I.

Temeljem zaključka o dodatnim mjerama zaštite od korona virusa Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije od 14. ožujka 2020., KLASA: 240-01/20-01/04, URBROJ: 238/1-07-03/3-20-49 do daljnjega se odgađa javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU-13 Novo groblje Ivanić-Grad objavljena od strane Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu dana 09. ožujka 2020.

II.

Novu javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU-13 Novo groblje Ivanić-Grad Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu objavit će naknadno.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš

PREUZMITE DOKUMENTE: