19.03.2020.

Mjere Vlade za pomoć poljoprivredi

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine donijela

ODLUKU

O ODGODI PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE, NAKNADE ZA KONCESIJU I NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zakupnicima, dugogodišnjim zakupnicima, koncesionarima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske odgađa se obveza plaćanja ugovorene zakupnine, odnosno naknade za 2020. godinu, za tri mjeseca, u odnosu na ugovoreni rok plaćanja, zbog pomoći prema poljoprivrednom sektoru u borbi s posljedicama utjecaja pandemije koronavirusa COVID-19.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/95

Urbroj: 50301-25/27-20-2

Zagreb, 17. ožujka 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_31_675.html