05.02.2020.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 15. i 30. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/14 i 01/18) te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 022-05/20-01/7, URBROJ: 238/10-02-01-03/2-20-7, od 03.02.2020. godine), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

  

I.

Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja sljedećih nekretnina:

a) k.č.br. 1672, upisana u zk.ul.br. 2792, k.o. Ivanić Grad, oranica u mjestu, površine 513 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški, namjena: poslovna K1 (pretežito uslužna), K2 (pretežito trgovačka), K3 (komunalno-servisna). Pristup nekretnini moguć je neizravno motornim vozilima s asfaltirane prometnice Šiftarove ulice (izravan pristup na javnu prometnu površinu nije moguć). U zoni Šiftarove ulice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture: vodovod, kanalizacija, plinovod, niskonaponska elektro mreža i telefon. Predmetno zemljište je neizgrađeno i svrstava se u drugu kategoriju zemljišta.

b) k.č.br. 850/1, upisana u zk.ul.br. 629, k.o. Posavski Bregi, oranica, površine 1462 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u ulici Katanci u Posavskim Bregima. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području, u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: stambena S. Pristup nekretnini moguć je motornim vozilima s asfaltirane prometnice ulice Katanci. U zoni ulice Katanci izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture te je nekretninu moguće priključiti na objekte komunalne infrastrukture. Predmetno zemljište je neizgrađeno i svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

c) k.č.br. 850/2, upisana u zk.ul.br. 629, k.o. Posavski Bregi, vinograd i oranica, površine 1417 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u ulici Katanci u Posavskim Bregima. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području, u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: stambena S. Pristup nekretnini moguć je motornim vozilima s asfaltirane prometnice ulice Katanci. U zoni ulice Katanci izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture te je nekretninu moguće priključiti na objekte komunalne infrastrukture. Predmetno zemljište je neizgrađeno i svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

d) k.č.br. 850/4, upisana u zk.ul.br. 629, k.o. Posavski Bregi, zgrada, voćnjak i oranica, površine 1003 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u ulici Katanci u Posavskim Bregima. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području, u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: stambena S. Pristup nekretnini moguć je motornim vozilima s asfaltirane prometnice ulice Katanci. U zoni ulice Katanci izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture te je nekretninu moguće priključiti na objekte komunalne infrastrukture. U katastarskom planu evidentirana je građevina koja u naravi ne postoji. Predmetno zemljište je neizgrađeno i svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

e) k.č.br. 257, upisana u zk.ul.br. 105, k.o. Dubrovčak, kuća, dvor i oranica u selu, površine 2361 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u Savskoj ulici u Lijevom Dubrovčaku. Predmetna nekretnina površinom od 1180 m² nalazi se u građevinskom području, u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: stambena S, a površinom od 1181 m² nalazi se u poljoprivrednom području. Pristup nekretnini moguć je motornim vozilima s asfaltirane prometnice Savske ulice. U zoni Savske ulice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture te je nekretninu moguće priključiti na objekte komunalne infrastrukture. Zemljište je zbog dugogodišnjeg neodržavanja zapušteno i obraslo raslinjem. U katastarskom planu evidentirane su dvije građevine od kojih u naravi postoji jedna koja je smještena uz jugozapadnu granicu parcele. Građevina je stara, trošna, izgrađena prije 16.02.1968. godine te nije za upotrebu već za uklanjanje. Predmetno zemljište u dijelu u kojem se nalazi u građevinskom području svrstava se u prvu kategoriju zemljišta, a u dijelu u kojem se nalazi u poljoprivrednom području svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

f) k.č.br. 825, upisana u zk.ul.br. 54, k.o. Prečno, kuća, dvor i oranica, površine 4257 m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić-Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u Prerovcu. Predmetna nekretnina površinom od 1597 m² nalazi se u građevinskom području, u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, a površinom od 2660 m² nalazi se u poljoprivrednom području. Pristup nekretnini moguć je motornim vozilima s asfaltirane prometnice Prerovec, preko odvojka k.č.br. 823 k.o. Prečno. U zoni ulice Prerovec izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture te je nekretninu moguće priključiti na objekte komunalne infrastrukture. Zemljište je zbog dugogodišnjeg neodržavanja zapušteno i obraslo većim gustim raslinjem. U katastarskom planu evidentirane su dvije građevine od kojih u naravi postoji jedna koja je smještena uz sjeveroistočnu granicu parcele. Građevina je izgrađena prije 16.02.1968. godine. Predmetno zemljište u dijelu u kojem se nalazi u građevinskom području svrstava se u prvu kategoriju zemljišta, a u dijelu u kojem se nalazi u poljoprivrednom području svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

 

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Grad Ivanić-Grad neće snositi troškove uređenja nekretnine.

 

II.

Početna cijena nekretnina iz točke I. ovog Javnog natječaja iznosi kako slijedi:

- za nekretninu označenu slovom a) početna cijena iznosi 26.400,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom b) početna cijena iznosi 27.500,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom c) početna cijena iznosi 26.600,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom d) početna cijena iznosi 18.800,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom e) početna cijena iznosi 41.800,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom f)  početna cijena iznosi 58.500,00 kuna.

 

III.

Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju:

1. fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

2. pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

3. strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu i Republici Hrvatskoj.

 

IV.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja, OIB fizičke odnosno pravne osobe, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,

2. oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,

3. ponuđenu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,

4. potpis ponuditelja (a za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

 

V.

Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,

2. za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4. potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

5. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

6. bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (natjecatelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Grad Ivanić-Grad tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji se smatra prikladnim),

7. BON-2 ili SOL-2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojeg Grad Ivanić-Grad može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze,

8. potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji,

9. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog Javnog natječaja.

 

VI.

Ponude za natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno Gradu Ivanić-Gradu u zatvorenoj omotnici s napomenom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

 

VII.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu od 5% utvrđene početne cijene za površinu zemljišta iz ovog Javnog natječaja, za koje podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR4824840081815800006, model 68, poziv na broj 7757-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene zemljišta, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

VIII.

Natječaj je otvoren do popunjenja, odnosno do prodaje svih nekretnina ponuđenih na ovom Javnom natječaju.

Ponude će se otvarati u sljedeće datume:

1.

17.02.2020.

12,00

2.

16.03.2020.

12,00

3.

15.04.2020.

12,00

4.

15.05.2020.

12,00

5.

15.06.2020.

12,00

6.

15.07.2020.

12,00

7.

17.08.2020.

12,00

8.

15.09.2020.

12,00

9.

15.10.2020.

12,00

10.

16.11.2020.

12,00

11.

15.12.2020.

12,00

12.

15.01.2021.

12,00

Otvaranje zaprimljenih ponuda je javno.

 

IX.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog natječaja, za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

Ukoliko dva ili više najpovoljnijih ponuditelja ponude isti iznos kupoprodajne cijene, postupak prodaje zemljišta provodi se javnom dražbom.

 

X.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustanka od ponude ili odbijanja sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 

XI.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

 

XII.

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za kupnju nekretnine na ovom Javnom natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

XIII.

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i putem lokalne radio stanice.

 

                                                                                            GRADONAČELNIK

                                                                                        Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: