23.04.2020.

OBAVIJEST u vezi mogućnosti oslobađanja od obveze plaćanja komunalne naknade

Poštovani sugrađani !

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) propisana je obveza plaćanja komunalne naknade, koja je prihod jedinica lokalne samouprave na čijem prostoru se nalazi stambeni ili poslovni prostor za koji je donijeto rješenje o komunalnoj naknadi. Obveznik plaćanja je vlasnik odnosno korisnik nekretnine.

Rješenje o komunalnoj naknadi donose jedinice lokalne samouprave. Rješenje vrijedi do donošenja novog rješenja koje se donosi samo u slučaju promjene vlasnika, kvadrature prostora, zone, koeficijenta ili vrijednosti boda. Ako se ne mijenja niti jedan od navedenih elemenata koji utječu na utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade, ne donosi se rješenje, već se obvezniku plaćanja dostavljaju uplatnice za tekuću godinu, ali i opomene i uplatnice za eventualna dugovanja.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (članak 94. stavak 2.) svaki obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade isto prijaviti nadležnom upravnom odjelu Grada Ivanić-Grada. Posebno upozoravamo na ovu obvezu, jer neprijavljivanje promjena je kažnjivo, a isto tako obveza plaćanja ostaje i dalje na obvezniku uvedenom u evidenciju sve do dana prijave promjene.

 

U skladu s člankom 91. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18)i člankom 2. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 10/18), komunalna naknada namijenjena je financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti i to :             

            1.  Odvodnja atmosferskih voda

            2.  Održavanje čistoće javnih površina

                 - čišćenje javnih površina,

                 - održavanje opreme komunalne infrastrukture i komunalne higijene,

                 - deratizacija, dezinsekcija,

                 - sanacija divljih deponija,

                 - odvoz kontejnera na području Grada.

            3.  Održavanje javnih površina

                 - održavanje zelenih površina i kolnika na području Grada,

                   održavanje zelenih površina oko domova, sadnja cvijeća, čišćenje i metenje  

                   nadstrešnica na autobusnim stajalištima,

                 - obnova perivoja.

            4.  Održavanje nerazvrstanih cesta

                 - održavanje tucaničkih cesta,

                 - održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa,

                 - održavanje signalizacije (horizontalna i vertikalna),

                 - održavanje semafora,

                 - zimska služba.

            5.  Održavanje i potrošnja javne rasvjete

                 - troškovi održavanja javne rasvjete i potrošnje električne energije za

                   javnu rasvjetu,

                 - božićna i dekorativna javna rasvjeta.

 

Komunalna naknada služi za financiranje životno značajnih komunalnih potreba građana, a način utroška sredstava utvrđuje Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada u okviru Proračuna Grada te Programa održavanja komunalne infrastrukture za svaku pojedinu godinu.                                                                                               

 

Vaš Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

 

Kriteriji za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade definirani su člankom 19. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 10/18) koji glasi:

Komunalnu naknadu za stambeni prostor ne plaćaju slijedeće kategorije građana:

 
1.     obveznik stariji od 65 godina koji živi sam,
2.     obveznik koji živi sam pod uvjetom da mu ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno,
3.     obveznik koji živi u kućanstvu pod uvjetom da mu ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva ne prelazi 800,00 kuna mjesečno,
4.     obveznik kojem je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno propisima o socijalnoj skrbi
 

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za potpuno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju za sve kategorije (od 1 do 3):

  1. presliku osobne iskaznice,
  2. izjavu obveznika da živi sam ,odnosno s drugim članovima kućanstva,

ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE PODNOSI SE SVAKE GODINE PO DOBIVANJU RJEŠENJA ILI SAMO UPLATNICA.

 

NAPOMENA:

Ukoliko udovoljavate uvjetima za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade, dužni ste dostaviti zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade s gore navedenom dokumentacijom (članak 20. Odluke o komunalnoj naknadi), zaključno do 30. rujna za tekuću godinu, osobno ili na adresu:

 

GRAD IVANIĆ GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO,

KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE

PARK HRVATSKIH BRANITELJA 1

10310 IVANIĆ-GRAD

 

Dostavljanje tražene dokumentacije potrebno je kako bi se, ako udovoljavate uvjetima, moglo izdati Rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: