23.04.2020.

JAVNI POZIV za dodjelu interventne potpore poduzetnicima s područja Grada Ivanić-Grada kojima je zabranjen rad uslijed pandemije bolesti COVID-19

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) i Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19.03.2020. (NN 32/20), gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje


JAVNI POZIV

za dodjelu interventne potpore poduzetnicima s područja Grada Ivanić-Grada kojima je zabranjen rad uslijed pandemije bolesti COVID-19

 

1. UVOD

Ovim Javnim pozivom, a temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br. 32/2020) koja je na snazi od 19. ožujka 2020., propisuju se uvjeti prihvatljivosti korisnika potpore, uvjeti po kojima se dodjeljuje potpora, iznos potpore, način podnošenja prijave, postupak dodjele potpore te sve ostale odredbe po kojima se potpora može dodijeliti.

Uslijed novonastale javnozdravstvene situacije i posljedica koje pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2 ostavlja na gospodarstvo, Grad Ivanić-Grad provodi gospodarsku mjeru za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize kako bi se održala likvidnost i zadržala postojeća radna mjesta subjekata malog gospodarstva s područja Grada Ivanić-Grada.

 

2. PRAVILA JAVNOG POZIVA

2.1. Opći uvjeti prihvatljivosti korisnika potpore

Korisnici potpora iz ovog Javnog poziva mogu biti pravne i fizičke osobe koje su mikro poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. te koji samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda temeljem članka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19) uključujući trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja.

 

2.2. Uvjeti po kojima se dodjeljuje potpora

Korisnici potpore mogu biti gospodarski subjekti koji zadovoljavaju uvjete iz točke 2.1. ovog Javnog poziva te koji kumulativno zadovoljavaju i sljedeće uvjete:

a)  Zabranjen im je rad temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br. 32/2020).

a)  Imaju sjedište na području Grada Ivanić-Grada (provjera OIB-a u odgovarajućem registru).

c)    Imaju najmanje jednog (1) zaposlenog u trenutku prijave (izuzev obrta).

d)  Nisu otpustili nijednog zaposlenika (osim prekida radnog odnosa temeljem zahtjeva zaposlenika) u razdoblju nakon 19. ožujka 2020. Navedeno će dokazati potpisom Izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koja je sastavni dio prijavnog obrasca.

e)    Nemaju dospjelih dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Grad Ivanić-Grad što će u postupku obrade podnesene prijave utvrditi Upravni odjel za financije i proračun.

f)    U cijelosti su u privatnom vlasništvu.

g)   Osnovna djelatnost nije im svrstana u područje A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007).

 

2.3. Iznos potpore

Svakom korisniku koji zadovolji uvjete Javnog poziva dodijelit će se nenamjenska financijska potpora u fiksnom iznosu od 5.000,00 kn.

 

2.4. Način podnošenja prijave

Valjana prijava za potporu sadrži sljedeće obvezne obrasce i priloge:

a)    Prijavni obrazac (potpisan i ovjeren – papirnata verzija ili skenirani dokument u PDF formatu za elektroničku prijavu).

b)    Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (potpisana i ovjerena – papirnata verzija ili skenirani dokument u PDF formatu za elektroničku prijavu).

c)    Preslika posljednjeg dostupnog JOPPD obrasca (stranica B) s potvrdom Porezne uprave o njegovom zaprimanju (izuzev obrta).

Prijavni obrazac i obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti dostupni su na web stranicama Grada Ivanić-Grada, www.ivanic-grad.hr .

 

Prijavu je moguće podnijeti na dva načina:

a)    Poštom ili osobnom dostavom (poštanski sandučić na stražnjem ulazu Gradske uprave) u zatvorenoj omotnici na adresu:

  • Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „Prijava za dodjelu interventne potpore“.

b)    Elektroničkom poštom na adresu:

Rok za podnošenje prijave je 08.05.2020.

 

2.5. Postupak dodjele potpore

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta sastavit će zapisnik o pregledu prijava na temelju kojeg će gradonačelnik Ivanić-Grada donijeti Odluku o utvrđivanju pozitivno ocijenjenih zahtjeva i isplati potpore.

Otvaranje prijava, provjera zadovoljavanja propisanih uvjeta i isplata sredstava provodit će se uvažavajući red zaprimanja prijava.

 

2.6 Ostale odredbe o dodjeli potpore

a)    Ovim Javnim pozivom dodjeljuje se jednokratna novčana potpora. Jedan korisnik može se samo jednom prijaviti za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu.

b)    Svaki gospodarski subjekt kojem se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14, 69/17) te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti (papirnata verzija ili skenirani dokument u PDF formatu za elektroničku prijavu)

c)    Radi utvrđivanja jesu li zadovoljeni svi uvjeti ovog Javnog poziva Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije, koju su potencijalni korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku. Potencijalni korisnici potpore koji se ogluše na dostavu dodatne dokumentacije bit će isključeni iz postupka dodjele potpore.

d)    Ako se utvrdi da je u prijavi priložena neistinita dokumentacija ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, gospodarskom subjektu koji se prijavljuje biti će onemogućena dodjela bilo kakvih gradskih potpora u periodu od pet (5) godina.

e)    Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Ivanić-Grad kao tijelo javne vlasti, obavezan je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stanicama ili u javnim glasilima. S obzirom na zakonom utvrđenoj svrsi i interesu javnosti, Grad Ivanić-Grad objavljuje sve akte na službenoj web stranici u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je gospodarski subjekt, podnošenjem Zahtjeva za potporu na ovaj Javni poziv, koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje kroz javne objave na internetskim stranicama, u Službenom glasniku Grad Ivanić-Grada te u drugim izvještajima, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

3. OSTALE ODREDBE

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr .

Sve informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada, na broj telefona: (01) 2831 373 ili upitom na e-mail adresu: martin.madaras@ivanic-grad.hr .

 

 

                                            GRADONAČELNIK 

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr. vet. med.

PREUZMITE DOKUMENTE: