27.11.2019.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za dječje vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2019/2020.godini

Na osnovi članka 1. i 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik , broj 1/17) a u skladu s Zaključkom gradonačelnika Grada Ivanić-Grada od 25.studenog 2019.g. (KLASA:022-05/19-01/87,

URBROJ:238/10-02-01-02/2-19-5), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada objavljuje

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za dječje
vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2019/2020.godini

I.

Grad Ivanić-Grad osnivač je Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, javne predškolske ustanove koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada.

Zbog stalnog rasta potreba djece za redovitim cjelodnevnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi na području Grada Ivanić-Grada i nedovoljnih smještajnih kapaciteta Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad je od 2014. godine započeo sa sufinanciranjem redovitog cjelodnevnog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi koji se provodi i u dječjem vrtiću drugog osnivača na području Grada Ivanić-Grada.

II.

Grad Ivanić-Grad će sufinancirati redoviti10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u vrtićima drugih osnivača za dijete s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada čiji jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Ivanić-Grada najmanje šest mjeseci prije podnošenja mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje.

III.

Redoviti 10-satni program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u vrtićima drugih osnivača Grad Ivanić-Grad će sufinancirati iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za ukupno najviše 32 djeteta s mjesečnim iznosom po djetetu od 1370,00 kn i to za:

-jednu mješovitu jasličku 10-satnu skupinu s redovitim cjelodnevnim boravkom, od navršenih 1 do 3 godine života,

-jednu mješovitu vrtićku 10-satnu skupinu s redovitim cjelodnevnim boravkom, od 4 godine života do polaska u školu.

IV.

Grad Ivanić-Grad će sredstva iz točke III. isplaćivati mjesečno na žiro-račun dječjeg vrtića drugog osnivača temeljem zahtjeva za sufinanciranje kojeg dječji vrtić drugog osnivača dostavlja u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada do 5.u mjesecu za prethodni mjesec, a u skladu s Ugovorom o sufinanciranju u 2020. godini kojeg će Grad Ivanić-Grad sklopiti s odabranim dječjim vrtićom drugog osnivača.

U prilogu mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje dječji vrtić drugog osnivača će obvezno dostavljati ovjereni popis korisnika usluga vrtića za prethodni mjesec s brojem dana korištenja usluge vrtića za pojedino dijete, primjerak sklopljenog ugovora s roditeljima/skrbnicima djeteta, bankovni/knjigovodstveni izvod iz kojeg je vidljivo da je roditelj/skrbnik uplatio ugovoreni iznos sudjelovanja u ekonomskoj cijeni redovitog 10-satnog programa za određeni mjesec za svoje dijete, dokaz o prebivalištu djeteta na području Grada Ivanić-Grada i dokaz da jedan roditelj/skrbnik djeteta ima prebivalište na području Grada Ivanić-Grada najmanje šest mjeseci prije dana podnošenja mjesečnog zahtjeva za sufinanciranje, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja mjesečnog zahtjeva.

Ugovor i uvjerenja iz prethodnog stavka, odabrani dječji vrtić drugog osnivača dostavlja u prilogu prvog zahtjeva za sufinanciranje odnosno u prilogu svakog mjesečnog zahtjeva u kojem je došlo do promjena koje utječu na iznos sufinanciranja za određeni mjesec.

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u dječjem vrtiću drugog osnivača do najviše 5 dana, iznos sredstava za sufinanciranje za to dijete umanjuje se za 50% za taj mjesec.

Mjesečni zahtjev za sufinanciranje odabrani dječji vrtić drugog osnivača dostavlja na propisanim obrascima Grada Ivanić-Grada

V.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na ovaj Javni poziv u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području Grada Ivanić-Grada

Prijavu na javni poziv prijavitelj obavezno podnosi putem pošte.

Prijavitelj je dužan prijavnicu nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Prijava se smatra valjanom ako je pravovremeno podnesena na prijavnici koja čini sastavni dio ovog Javnog poziva s potpunom dokumentacijom. Dopunjena dokumentacija uz prijavu na javni poziv može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvrđenog za podnošenje prijava.

VI.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine'1 broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine" broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine" broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine" broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine" broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine" broj 114/02)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine" broj 5/15)

Uz popunjeni obrazac prijavnice potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci,
  1. Rješenje Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji o odobrenju provođenja programa,
  2. Financijsko izvješće za 2018. godinu koje je predano u FINA-u s pripadajućim bilješkama,
  3. Kopija Rješenja sanitarne i prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2018./2019., odnosno izjava da nije bilo inspekcije,
  4. Kopija ugovora o pripremi hrane i kopija jelovnika, za jedan mjesec pedagoške godine 2018./2019.

VII.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada. Rok za podnošenje prijave je do 15.prosinaca 2019. godine Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prilog: Prijavnica na Javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za dječje vrtiće drugih osnivača u pedagoškoj 2019/2020.godini.

 

Pročelnica

Tihana Vuković Počuč

PREUZMITE DOKUMENTE: