03.05.2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: GRAĐENJE I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA TARNO – IVANIĆ-GRAD

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za građenje i opremanje reciklažnog dvorišta Tarno - Ivanić-Grad.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad  stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i   nacrt troškovnika.                                                                                  

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 08. svibnja  2019. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/) i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr) .

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama i u EOJN.

 

Prilog:    -   nacrt dokumentacije o nabavi 

              -   nacrt troškovnika GRUPA1.

              -   nacrt troškovnika GRUPA 2.

              -   glavni projekt  

 

PREUZMITE DOKUMENTE: