22.05.2019.

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini (KLASA: 022-05/19-01/35,  URBROJ:238/10-02-02-04/1-19-5, od 13. svibnja 2019.) Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

 

I.             PREDMET JAVNOG  POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013), Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) broj 316/2019 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe  Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 316/2019).

 

1.    Obnavljanje stočnog i pčelinjeg fonda

Ovom mjerom su predviđene potpore za:

Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu - iznos potpore do 30%, a najviše 5.000,00 kn po korisniku;

Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu - iznos potpore do 30% a najviše 3.000,00 po korisniku;

Sufinanciranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu – iznos potpore do 30%, a najviše 1.000,00 kn po korisniku;

Sufinanciranje nabave matica u pčelarstvu od ovlaštenih uzgajivača – iznos potpore do 30%, a najviše 1.000,00 kn po korisniku;

Napomena: pčelar za iste troškove može ostvariti potporu samo iz jednog izvora financiranja.

 

Uvjeti za dodjelu potpore su:

Obaveza uzgoja i držanja najmanje 3 godine;

Podneseni zahtjev uz dostavu propisane dokumentacije (računi, dokaz o selekcijskom obuhvatu, ovlaštenju i sl.).

- sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

2.    Edukacije

Potpore za edukaciju ostvaruju se za pohađanje tečajeva za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom te zakonski obvezno stručno osposobljavanje.

Provedba: kontinuirano, po zahtjevu korisnika

Uvjet za dodjelu potpore je Uvjerenje o uspješno završenoj edukaciji i dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore:

- 30% cijene programa, a najviše do 400,00 kuna po korisniku

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

3.    Osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada

Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje premije troškova osiguranja poljoprivredne proizvodnje uz uvjet da korisnik ima zaključenu policu osiguranja od rizika mogućih elementarnih nepogoda za tekuću godinu. Iznos potpore po korisniku je do 50% premije osiguranja po jednoj polici za poljoprivredno gospodarstvo, a u najvišem iznosu do 5.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

Mjesto osigurane poljoprivredne proizvodnje nalazi se na području Grada Ivanić-Grada,

Zaključena polica osiguranja za tekuću godinu za navedene rizike i predmete osiguranja,

Pravo na subvencioniranje premije osiguranja može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva koji je do dana podnošenja zahtjeva u cijelosti uplatio ugovorenu premiju osiguranja po polici osiguranja zaključenoj za tekuću godinu te podmirio sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu.

Intenzitet potpore:

- 50% premije osiguranja, a  najviše do 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

4.        Potpore za financiranje poljoprivrednih zadruga

Potpora će se odobriti korisniku za financiranje projekata koji doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje i razvoju ruralnog prostora Grada, te za potporu dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih zadruga koje se odnose  na djelatnost bilinogojstva,

 

stočarstva, šumarstva ili lovstva ili s njima povezane uslužne djelatnosti, odnosno pomoćne djelatnosti u poljoprivredi ili djelatnost proizvodnje proizvoda bilinogojstva i stočarstva i prvoga stupnja njihove prerade.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

-       Zadruga je upisana u Sudski registar i djeluje na području Grada Ivanić-Grada

-       Izvještaj o radu s financijskim izvješćem za 2018. god. (Ovjerena preslika zapisnika sa posljednje skupštine iz koje je vidljiv izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018. godinu na službenom obrascu institucije gdje se podnosi (npr. FINA)

-       Da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada

-       Protiv prijavitelja se ne vodi kazneni postupak (Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave),

-       Protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja se ne vodi kazneni postupak (Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave

-       Nema dvostrukog financiranja projekta iz gradskog Proračuna i financiranje ne prelazi više od 100% vrijednosti projekta.

Intenzitet potpore:

-100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova programa,

- najmanji iznos sredstava po pojedinom programu iznosi 3.000,00 kn, a najveći 10.000,00kn  tijekom jedne kalendarske godine

 

5.    Subvencija izrade ploča s nazivom OPG-a na adresi sjedišta OPG-a, izdvojenom pogonu te na mjestima na kojima se djelatnost obavlja na otvorenom

Potpora će se odobriti korisniku za financiranje ploče s nazivom OPG-a koja mora biti vidljivo istaknuta na adresi sjedišta OPG-a, izdvojenom pogonu te na mjestima na kojima se djelatnost obavlja na otvorenom.

Uvjet za dodjelu potpore:

Podneseni zahtjev uz dostavu propisane dokumentacije (računi za obavljene usluge i dokaz o plaćanju).

Intenzitet potpore:

-  100% prihvatljivih troškova, a najviše do 300,00 kuna po korisniku

Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 200.000,00 EUR tijekom bilo kojeg  razdoblja od tri fiskalne godine.

 

6.    Potpora za kontrolu plodnosti tla

Potpore za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuke za gnojidbu odobriti će se za troškove analize tla, gnojidbene preporuke i uzorkovanje (uzimanje uzorka s parcele, zemljišta…)

Uvjet za dodjelu potpore:

- račun i dokaz o plaćanju

- uz zahtjev za dodjelu potpore prilaže se odgovarajuća analiza ovlaštenog laboratorija za koju se traži potpora

Intenzitet potpore po korisniku:

- 50% vrijednosti dokumentiranih troškova, do maksimalno 3.000,00 kn

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

7.    Nabava sjemenskog materijala

Potpore za sufinanciranje sjetve uljne tikve (buče golice) ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za sjetvu minimalno 0,3 ha, a maksimalno 5 ha.  

Potpora se isplaćuje nakon obavljene sjetve.

Uvjet za dodjelu potpore:

- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik),

- računi i deklaracije za nabavljeni sjemenski materijal te dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore po korisniku:

- 100% vrijednosti dokumentiranih troškova odnosno najviše do 6.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

8.    Subvencioniranje EKO certifikata u poljoprivrednoj proizvodnji

Potpora će se odobriti korisniku za dobivanje eko certifikata kako bi proizvedeni proizvodi bili propisno označeni te se mogli prodavati kao ekološki proizvod.

Uvjet za dodjelu potpore:

Podneseni zahtjev uz dostavu propisane dokumentacije (računi izdani od registriranih pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja (certificiranja) u Republici Hrvatskoj).

Intenzitet potpore:

-  50% dokumentiranih troškova, do maksimalno 500,00 kn

- sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine

 

II.            KORISNICI POTPORE

Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Grada Ivanić-Grada može biti „jedan poduzetnik“ tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika koje ima poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Ivanić-Grada.

Korisnici sredstava potpore jesu poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i za provođenje programa iz područja poljoprivrede) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva s prebivalištem odnosno sjedištem kao i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Ivanić-Grada.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

 

III.          ROKOVI ZA PODNOŠENJE I OBRADA ZAHTJEVA

Javni poziv otvoren je do 1. studenog 2019. godine. Zahtjevi za potpore podnose se na propisanim obrascima s potrebnom dokumentacijom. Zahtjev se smatra zaprimljenim dostavom ispisanog i potpisanog Zahtjeva za potporu.

Zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja na način da se prvo obrađuju potpuni zahtjevi za potporu, a nakon njih Zahtjevi za koje se tražila nadopuna na način da prednost ima onaj Zahtjev koji je prije dopunjen. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Zahtjev za potporu se može podnijeti za više mjera.

Nakon administrativne kontrole i obrade Zahtjeva za potporu, po potrebi, obavještavaju se podnositelji o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak. Slijedi donošenje Odluke o dodjeli potpore i izdavanje Obavijesti o dodjeli potpore ili Obavijesti o odbijanju Zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava.

Za sve potpore čiji je iznos veći od 1.000,00 kn Grad Ivanić-Grad i korisnik potpore sklopiti će Ugovor o dodjeli potpore kojim će regulirati međusobna prava i obaveze. Grad Ivanić-Grad isplaćuje potporu na žiro-račun korisnika nakon donošenja odluke o odobrenju potpore, a najkasnije do kraja godine.

 

IV.           POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu:
1. Presliku osobne iskaznice - za fizičke osobe;
2. Presliku rješenja o Upis u sudski registar - za pravne osobe;
3. Izvadak iz registra zadruga  (Izvadak iz registra može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima zadruge u registru zadruga);
4. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili presliku Iskaznice OPG-a;
5. Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni materijal/opremu uz predočenje originalnog računa;

6. Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Ivanić-Gradu;

7. Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama ( ne stariju od 30 dana).

 

V.           KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Korisnik Potpore je dužan omogućiti davatelju Potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene Potpore u razdoblju do 5 godina od dana isplate Potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužna su odobrena sredstva vratiti i slijedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Grada Ivanić-Grada.

 

VI.          NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu može se preuzeti sa web stranice Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr  kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada. Korisnik, ovisno o mjeri po kojoj traži potporu, popunjava odgovarajući Zahtjev,  potpisuje i zajedno sa svom traženom dokumentacijom dostavlja na adresu:

 

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne

djelatnosti i prostorno planiranje

Odsjek za poljoprivredu

 

Park hrvatskih branitelja 1,

10310 Ivanić – Grad

                          S naznakom „JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora

                                poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2019.“

 

                                                                                                                                                GRADONAČELNIK:

                                                                                          Javor Bojan Leš, dr. med. vet.

PREUZMITE DOKUMENTE: