24.04.2019.

SAZIV 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

  

S A Z I V A M

19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 30. travnja 2019. godine ( utorak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru ponude Gradske knjižnice Ivanić-Grad

predlagatelj : Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad

izvjestiteljica: Senka Kušar Bisić, ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić-Grad,

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-13 novo groblje Ivanić-Grad

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne

djelatnosti i prostorno planiranje

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju poduzetničkih zona na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

7. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj:  Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Odluke o I. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

b) I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2019. godinu

c) I. Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

d) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

e) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. godinu

f) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

g) I. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

h) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

i) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestitelj :  Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne  djelatnosti i prostorno planiranje

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11. Razmatranje liste kandidata i izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj: Željko Brezovečki – predsjednik odbora

 

12. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: