17.04.2019.

Profiliranje odvodnih jaraka u Dalmatinskoj i ulici Stjepana Gregorka

Nakon izvršenja uvida na terenu te utvrđenih potreba u cilju osiguranja protočnosti postojećih odvodnih jaraka i izrađenih cijevnih propusta djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. odradili su profiliranje odvodnog jarka I. odvojka ulice Stjepana Gregorka te isto tako u Dalmatinskoj  ulici.