19.04.2019.

Konačni rezultati javnog poziva za financiranje programa udruga/organizacija civilnog društva za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 18.4.2019.g. Zaključke kojima je utvrđena konačna raspodjela sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro prijavljene na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019.godinu:

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019.g.-Pozicija R0251 (KLASA:022-05/18-01/30, URBROJ:238/10-02-01-02/2-19-4);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019.g.-Pozicija R0234 (KLASA:022-05/19-01/30, URBROJ:238/10-02-01-02/2-19-5);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019.g.-Pozicija R0240 (KLASA:022-05/19-01/30, URBROJ:238/10-02-01-02/2-19-6);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019.g.-Pozicija R0241 (KLASA:022-05/19-01/30, URBROJ:238/10-02-01-02/2-19-7);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019.g.-Pozicija R0243 (KLASA:022-05/19-01/30, URBROJ:238/10-02-01-02/2-19-8);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019.g.-Pozicija R0258 (KLASA:022-05/19-01/30, URBROJ:238/10-02-01-02/2-19-9).

U skladu sa člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), te u skladu s navedenim  Zaključcima gradonačelnika, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje Konačne rezultate javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture,  sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019.godinu.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: