03.04.2019.

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

Temeljem članka 10. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine, br. 41/14), članka 4. i 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, br. 10/07 i 08/14) te Zaključka Gradskog vijeća o pokretanju postupka izbora članova' Savjeta mladih Grada Ivanić- Grada od 28. ožujka 2019., Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

Savjet mladih Grada Ivanić-Grada osniva se kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Ivanić-Grada.

Mladi, koji mogu biti članovi Savjeta mladih, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Ivanić-Grada, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Ivanić-Grada.

III.

Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih obavezno sadrži sljedeće podatke:

-       naziv*! sjedište-ovlaštenog-predlagatelja (email adresa i broj telefona- predlagatelja)

-       podatke o kandidatu (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prijavljenog prebivališta, email adresa i broj telefona kandidata)

-       obrazloženje prijedloga.

!V,

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada osobno na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1.

Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od objave ovog javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Predsjednik Gradskog vijeća

Željko Pongrac, pravnik kriminalist