02.10.2018.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Nabava radova i opreme za izgradnju modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić-Gradu

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova i opreme za izgradnju modularnog drvno – tehnološkog poduzetničkog inkubatora u Ivanić – Gradu.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad  stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi,  nacrt troškovnika i nacrte.                                                                                 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, točnije do dana 09. listopada  2018.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prilog:    -  nacrt dokumentacije o nabavi 

              -  nacrt troškovnika

              -  nacrti

PREUZMITE DOKUMENTE: