03.05.2018.

Konačni rezultati javnog poziva za financiranje programa udruga/organizacija civilnog društva za 2018. godinu

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 23.042018.g. Zaključke kojima je utvrđena konačna raspodjela sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro prijavljene na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.godinu:

  • Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.g.-Pozicija R0234 (KLASA:022-05/18-01/33, URBROJ:238/10-02-01-02/2-18-2);
  • Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.g.-Pozicija R0240 (KLASA:022-05/18-01/33, URBROJ:238/10-02-01-02/2-18-3);
  • Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.g.-Pozicija R0241 (KLASA:022-05/18-01/33, URBROJ:238/10-02-01-02/2-18-4);
  • Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.g.-Pozicija R0243 (KLASA:022-05/18-01/33, URBROJ:238/10-02-01-02/2-18-5);
  • Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.g.-Pozicija R0251 (KLASA:022-05/18-01/33, URBROJ:238/10-02-01-02/2-18-6);
  • Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.g.-Pozicija R0258 (KLASA:022-05/18-01/33, URBROJ:238/10-02-01-02/2-18-7).

 

U skladu sa člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), te u skladu s navedenim  Zaključcima gradonačelnika, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje Konačne rezultate javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu.

PREUZMITE DOKUMENTE: