18.05.2018.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto voditelja Odsjeka za poljoprivredu

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje na sljedeće radno mjesto:

 

2.4.1. Voditelj Odsjeka za poljoprivredu

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18):

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

te sljedeće posebne uvjete:

- magistar inženjer agronomije, magistar biologije ili magistar kemije,

- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje,

- položen državni stručni ispit.

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18).

U službu može biti primljena osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– presliku domovnice ili osobne iskaznice,

– presliku diplome o stečenoj struci i stupnju obrazovanja,

– presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu,

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana,

– presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima pribavit će se naknadno.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarila pravo prednosti kod prijma u službu, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu, dokaz da je nezaposlena (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), te dokaz o tome na koji joj je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (sporazum, rješenje, odluka i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Postupak prijma obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Ivanić-Grad,Park hrvatskihbranitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – ne otvarati“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PROČELNIK:

                                                                                     Milivoj Maršić, dipl. oec.