23.03.2018.

Zatvaranje prometa u Petrinjskoj ulici, Breška Greda

Na temelju članka 97.stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), članka 7, 50. Odluke o uređenju prometa na području Grada Ivanić-Grada ( Službeni glasnik Grada broj 05/08 i br.8/13 ), članka 57. Odluke o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada (Službeni Glasnik Grada br. 04/15) Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje u postupku rješavanja odobrenja korištenja javne površine u Gradu Ivanić-Gradu, donosi

R J E S E N J E

O ZATVARANJU PROMETA NA NERAZVRSTANOJ CESTI

Odobrava se zatvaranje prometa na nerazvrstanoj cesti u naselju Breška Greda, Petrinjska ulica, radi izvođenja građevinskih radova na kolniku.

Promet se zatvara za sva vozila na lokaciji Breška Greda, Petrinjska ulica, dana 23. ožujka 2018. godine (petak) od 08:00 do 12:00 sati.

II

Za privremeno korištenje javne površine određuju se posebni uvjeti:

  1. Na postojećoj javnoj površini - Breška Greda, Petrinjska ulica, nalaže se zatvaranje prometa radi izvođenja građevinskih radova dana 23. ožujka 2018. godine (petak) od 08:00 do 12:00 sati.
  2. Trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. dužan je organizirati zabranu prometa predmetnom ulicom postavom pravovaljane vertikalne signalizacije. Za vrijeme izvođenja radova promet vozila na predmetnoj lokaciji potrebno je osigurati okolnim ulicama uz postavu potrebne signalizacije.
  3. Na javnoj površini koja se koristi i oko nje mora se održavati čistoća i higijena, tj. mora se uredno sakupljati i odvoziti otpad.
  4. U vremenu ograničenog prometa i korištenja javne površine navedeno u točci I Rješenja, sve hitne službe i službe zaštite i spašavanja u slučaju potrebe moći će koristiti predmetnu ulicu nesmetano i bez ograničenja
  5. Sve eventualne štete nastale na javnoj cesti, izazvane radnjama i aktivnostima iz ovog Rješenja, kao i štete trećim osobama, snosi izvođač radova naveden u točci I Rješenja.
  6. Nastale promjene vezano na regulaciju prometovanja podnositelj Zahtjeva dužan pravovremeno prijaviti ovom upravnom odjelu Grada Ivanić-Grada
  7. Uslijed nepridržavanja svih odredbi iz ovog Rješenja, podnositelj zahtjeva snosi sve zakonske posljedice
  8. Nakon prestanka korištenja, javnu površinu treba dovesti u prvobitno stanje za što se zadužuje korisnik javne površine - trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.