26.03.2018.

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

U četvrtak 22.3.2018. u Spomen Domu Alojza Vulinca je održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada.
Nakon aktualnog sata prihvaćeno je Izvješće o stanju u prostoru Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01. siječnja 2013. do 31.prosinca 2016. godine.

Uz daljnju izradu prostornih planova predlaže se provođenje i drugih mjera i aktivnosti s ciljem unaprjeđenje prostornog razvoja: provedba populacijske politike i razvojne strategije, izrada plana i programa komunalnog opremanja zemljišta, izrada analize stanja nezakonito izgrađenih građevina, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, valorizacija evidentiranih kulturnih dobara, održivo gospodarenje i zaštita prirodnih resursa, te provedba mjera zaštite okoliša.

Izvjestiteljice su bile ravnateljica Željka Kučinić iz Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije i voditeljica izrade izvješća Suzana Vujčić.

15 prisutnih vijećnika prihvatilo je Izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu koji je u velikoj mjeri realiziran u planiranim rokovima i putem planiranih mjera i ciljeva.

Posebno je napomenuto kako je postignut trend smanjenja količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište otpada Tarno.
Također, prihvaćen je i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Među većim projektima u tom razdoblju je izgradnja centra za ponovnu uporabu, izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog korisnog otpada, izgradnja reciklažnog dvorišta, te sanacija odlagališta Tarno.

Prihvaćen je program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u kojem stoji kako je od planiranih 35.600.000 kn realizirano svega 14.500.000 što zbog obveze da se određene stavke uvrste u godišnji proračun, što zbog projekata koji se nastavljaju u ovoj godini.

Kada je u pitanju održavanje komunalne infrastrukture za 2017. godinu od planiranih 9.570.000 kn realizirano je skoro 9.200.000, no najveći prigovor vijećnika bio je kako je ovaj program pobacio u stavci održavanja po mjesnim odborima.

Nakon poduže rasprave s 10 glasova za i 3 protiv prihvaćeno je Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika Javora Bojana Leša za razdoblje od srpnja do prosinca 2017. godine.

Prihvaćena je i Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanić- Grada. Datum održavanja izbora je nedjelja 29. travnja ove godine.
Na kraju sjednice zbog odredbi Zakona o regionalnom razvoju donesena je Odluka o prijenosu poslovnog udjela Regionalnoj razvojnoj agenciji Zagrebačke županije d.o.o u iznosu od 79.000 kuna.