11.06.2018.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. Izmjena i dopuna urbanističkog plana UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 022-05/18-01/36, URBROJ: 238/10-02-02-03/1-18-1 od 14. svibnja 2018. godine) nositelj izrade Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UPU-4 ZA PODRUČJE IVANIĆ-GRAD,

DONJI ŠARAMPOV I JALŠEVEC BREŠKI

  1. Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat će se u trajanju od 15 dana, u razdoblju od 28. svibnja 2018. godine do 11. lipnja 2018. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.
  2. Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu u prostorijama Spomen doma Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 9,00 do 13,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic- grad.hr.
  3. Javno izlaganje Prijedloga Plana će se održati u utorak 29. svibnja 2018. godine u 12,00 sati u prostorijama Spomen doma Alojz Vulinec u Ivanić- Gradu, Beliceva 1.
  4. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 11. lipnja 2018. godine.
  5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi je sljedeći:

a) Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. U očitovanju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih danih u zahtjevima za izradu nacrta Plana. Ako javnopravno tijelo ne dostavi predmetno očitovanje u roku, smatrat će se da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevima.

b) Ostali sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuje nositelju izrade Plana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi.

Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, Park hrvatskih branitelja 1, u roku trajanja javne rasprave, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Pročelnik: Milivoj Maršić, dipl.oec.