31.01.2018.

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

Temeljem Pravilnika o  financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/77,URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2018.godini (KLASA: 022-05/18-01/7; URBROJ: 238710-02-01-02/2-18-1, od 24.siječnja 2018.g.) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.godinu ((KLASA:022-05/18-01/7, URBROJ:238/10-02-01-02/2-18-2, od 24 siječnja 2018.g.) Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti  Grada Ivanić-Grada raspisuje

Javni poziv

za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.godinu

 

Članak 1.

Grad Ivanić-Grad poziva udruge/organizacije civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba od interesa za opće dobro da se prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.godinu (u daljnjem tekstu : Javni poziv)

 

Članak 2.

Udruge/organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Ivanić-Grada sukladno Strategiji ekonomskog razvoja grada za razdoblje 2014-2020–Ivanić-Grad 2020–Velikim koracima naprijed u 21. stoljeće, Strategiji razvoja turizma Ivanić-Grada 2018-2023 i drugim planskim dokumentima Grada za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1- kultura

Prioritetno područje 2-sport

Prioritetno područje 3-civilno društvo

Prioritetno područje 4-zdravstvo i socijalna zaštita.

 

Za financiranje projekata/programa/manifestacija u okviru ovog Javnog poziva, u Proračunu Grada Ivanić-Grada raspoloživ je iznos od 1.040.000,00 kuna, od toga za:

Prioritetno područje 1- kultura- 220.000,00 kn

Prioritetno područje 2-sport-75.000,00 kn

Prioritetno područje 3-civilno društvo-445.000,00 kn

Prioritetno područje 4-zdravstvo i socijalna zaštita-300.000,00 kn

 

Članak 3.

Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti za financiranje projekta/programa/manifestacija je 2.000,00 kuna, a najveći 160.000,00 kuna.

Projekti/programi/manifestacije se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta/programa/manifestacije, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

 

Članak 4.

Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene prijaviteljima za provedbu programa/projekata/manifestacija u okviru ovog Javnog poziva je sljedeći:

• Prioritetno područje 1 – kultura 15potpora

• Prioritetno područje 2 – sport 7potpora

• Prioritetno područje 3 – civilno društvo 16potpora

• Prioritetno područje 4- zdravstvo i socijalna zaštita5 potpora

 

Članak 5.

Prijedlozi projekata/programa/manifestacije dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno sa Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr/servisne-informacije/javni-pozivi).

 

Članak 6.

Rok za podnošenje prijava prijedloga programa/projekta/manifestacija na ovaj Javni poziv je od 26.siječnja 2018.godine do 28.veljače 2018.godine.

 

Članak 7.

Obrasci za prijavu programa/projekta/manifestacije su:

1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,

2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,

3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako se program/projekt/manifestacija provodi u partnerstvu)

4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

5. Obrazac izjave o programima/projektima/manifestacijama udruga financiranih iz javnih izvora,

6. Obrazac životopisa voditelja programa/ projekta/manifestacije.

 

Članak 8.

Uz Obrasce za prijavu programa/projekta/manifestacije na Javni poziv iz članka 7.Javnog poziva, prijavitelji su, u skladu s Uputama za prijavitelje, dužni priložiti i sljedeće priloge:

1.Dokaz o registraciji udruge/organizacije civilnog društva-preslika izvatka o registraciji udruge/organizacije civilnog društva iz odgovarajućeg registra ili ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u Registru udruga,

2.Dokaz o registraciji udruge/organizacije civilnog društva u Registru neprofitnih organizacija-ispis elektronske stranice Registra neprofitnih organizacija,

3.Dokaz da se udruga/organizacija civilnog društva svojim Statutom opredijelila za područja djelovanja koja su predmet financiranja-preslika izvatka iz Statuta o području djelovanja udruge/organizacije civilnog društva ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,.

4.Dokaz da je program/projekt/manifestaciju koja se predlaže za financiranje putem prijave na Javni poziv prihvatilo nadležno tijelo kroz usvajanje godišnjeg programa rada udruge/organizacije civilnog društva - Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela,

5.Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju udruge/organizacije civilnog društva - Ispis Godišnjeg financijskog izvješća udruge/organizacije civilnog društva iz Registra neprofitnih organizacija (RNO) i to:

-        za obveznike dvojnog knjigovodstva: Godišnje izvješće o prihodima i rashodima i Bilanca za 2017., odnosno 2016. godinu ili

-       za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnje financijsko izvješće o primicima i izdacima za 2017., odnosno 2016. godinu;

6.Dokaz da se protiv udruge/organizacije civilnog društva  i osobe ovlaštene za zastupanje udruge/organizacije civilnog društva ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom:

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv udruge/organizacije civilnog društva ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci;

- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/organizacije civilnog društva  ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci;

7.Dokaz da udruga/organizacija civilnog društva nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Ivanić-Grada - potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za udruge/organizacije civilnog društva i partnere (ako se program/ projekt/manifestacija provodi u partnerstvu).

8.Dokaze navedene u podtočci 5., 6. i 7. ovog članka, dostavljaju samo one udruge/organizacije civilnog društva koje, nakon provedenog postupka, budu pozvane na sklapanje ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije.

 

Članak 9.

Obvezne obrasce za prijavu i svu drugu propisanu dokumentaciju iz članka 7. i 8. ovog Javnog poziva, potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u).

Prijava u papirnatom obliku sadržava sve obvezne obrasce za prijavu vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom udruge/organizacije te sve druge obvezne priloge.

Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku. Prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

  

Članak 10.

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom ili se dostavlja osobno (predaja zatvorene omotnice s propisanom dokumentacijom u urudžbenom uredu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, soba 1).

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad,

s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu-NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za  otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva“.

Prijave dostavljene na neki drugi način (npr. faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljene na drugu adresu neće se razmatrati.

 

Članak 11.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

 

 

Članak 12.

Svaka udruga/organizacija civilnog društva može prijaviti više od jednog  programa/projekta/manifestacijeu okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe od 01.01.2018. do 31.12.2018.g.

Ista udruga/organizacija civilnog društva može biti partner na više programa/projekata/manifestacija.

 

Članak 13.

Prijavu programa/projekata/manifestacija na ovaj Javni poziv može podnijeti, u skladu s Uputama za prijavitelje, udruga/organizacija civilnog društva:

1.ako je upisana u Registar udruga ili drugi odgovarajući Registar te ima sjedište i aktivno djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Ivanić-Grada do dana raspisivanja ovog Javnog poziva,

2.koja je programski usmjerena na rad u navedenom pojedinom prioritetnom području, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge/ organizacije civilnog društva,

3.koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

4.koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Ivanić-Gradu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Iznimno, prijavu može podnijeti i udruga/organizacija civilnog društva koja nema sjedište na području Grada Ivanić-Grada ako djeluje na području Grada Ivanić-Grada najmanje jednu godinu do dana raspisivanja ovog Javnog poziva, ima članove s područja Grada Ivanić-Grada i svoj program/projekt/manifestaciju provodi na području Grada Ivanić-Grada.

Pravo podnošenja imaju i samostalni umjetnici i umjetničke organizacije s područja Grada Ivanić-Grada koje obavljaju djelatnosti u kulturi.

Pravo podnošenja prijave imaju kategorizirani daroviti sportaši mlađih dobnih kategorija s područja Grada Ivanić-Grada čije su motoričke i funkcionalne sposobnosti i osobine iznad prosjeka sportske populacije istog uzrasta, odnosno čije prirodne osobine i početni rezultati ukazuju na mogućnosti ostvarenja vrhunskih rezultata u određenom individualnom sportu.

 

Članak 14.

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/77, URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.prosinca 2016.) i Uputama za prijavitelje (KLASA:401-01/18-04/2, URBROJ:238/10-02-01-02/2-184 od 26.siječnja 2018.) koji su zajedno s Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2018.godini (KLASA:022-05/18-01/7, URBROJ:238/10-02-01-02/2-18-1 od 24. siječnja 2018.g.) i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada, www.ivanic-grad.hr

 

Članak 15.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenim ovim Javnim pozivom te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

U opravdanim slučajevima Grad Ivanić-Grad može pozvati prijavitelja na ispravak ili dopunu prijave. Prijavitelj u tom slučaju ima rok od 8 (osam) dana za dopunu ili ispravak prijave koji teče od dana primitka obavijesti o ispravku ili dopuni.

Ako prijavitelj u roku iz prethodnog stavka ne dostavi dopunu ili ispravak prijave, smatrati će se da je povukao prijavu.

 

Članak 16.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na provedbu natječajnog postupka te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u svojoj prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje.

Razlog podnošenja prigovora ne može biti visina dodijeljenih sredstava ili nedodjela sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva, a odluku o prigovoru donosi gradonačelnik.

Danom dostave pisane obavijesti o rezultatima Javnog poziva smatra se dan objave prijedloga odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

 

Članak 17.

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiro račun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

 

Članak 18.

Ako ovlaštena osoba udruge/organizacije civilnog društva ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od 5 (pet) dana od primitka poziva, smatrat će se da je udruga/organizacija civilnog društva odustala od ostvarivanja potpore.

 

Članak 19.

Predmet ovog javnog poziva nije financiranje programa/projekata/manifestacija udruga koje su članice Gradske zajednice sportskih udruga Grada Ivanić-Grada i Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada čija se redovna djelatnost financira temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada u 2018.g. i Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2018.g., aktivnosti, programi, projekti i manifestacije udruga koje se iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.g. financiraju iz namjenskih sredstava Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada ili se na drugi način sufinanciraju iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018.godinu.

 

Članak 20.

Detaljne informacije o ovom Javnom pozivu utvrđene su u Uputama za prijavitelje koje, zajedno s obrascima za prijavu, čine sastavni dio dokumentacije za provedbu ovog javnog poziva  a dodatne informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti na telefon 01 2831 365 ili elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: mario.birsic@ivanic-grad.hri to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog poziva.

 

KLASA:401-01/18-04/2

URBROJ:238/10-02-01-02/2-17-3

Ivanić-Grad, 26.siječnja 2017.g.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: