07.02.2018.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09 i 143/12), odredaba Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 07/13), članka 17. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13), članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) objavljuje se sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

radi izgradnje gospodarskih objekata

1.  Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6, koja je locirana cca 1,5 km od izlaza Ivanić-Grad na autocestu A3 (Zagreb-Lipovec), sa sjeverozapadne strane omeđena je državnom cestom D43, i s južne strane omeđena je željezničkom prugom Zagreb-Tovarnik (koridor X).

Prodaju se komunalno opremljena zemljišta radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to sljedeće:

A)        k.č.br. 240/2, k.o. Šarampov, površine 1.879 m2,

B)        k.č.br. 237/2, k.o. Šarampov, površine 2.166 m2,

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Grada Ivanić-Grada, na adresi: Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati. Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta dostupni su zainteresiranima u elektronskom obliku na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr).

 

2. Početna cijena zemljišta iz točke 1. ovog Natječaja iznosi kako slijedi:

A) k.č.br. 240/2, k.o. Šarampov, površine 1.879 m2 – 140.925,00 kuna,

B) k.č.br. 237/2, k.o. Šarampov, površine 2.166 m2 – 162.450,00 kuna,

 

3. Djelatnosti koje se mogu obavljati u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 su sljedeće:

-       K2 (pretežito trgovačka),

-       K3 (komunalno-servisna),

-       I1 (proizvodna – pretežito industrijska),

-       I2 (proizvodna – pretežito zanatska).

 

4. Utvrđuje se početna cijena u iznosu od 75 kn/m².

 

5. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:

– fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

– pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

– strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu i Republici Hrvatskoj.

 

6. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja da ponudu za veći broj nekretnina koje se nalaze u nizu odnosno koji je zainteresiran za kupnju veće površine u Poduzetničkoj zoni iz javnog natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja daju ponudu za isti broj nekretnina, najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi veći iznos kupoprodajne cijene i ponudi kvalitetniji gospodarski program.

Ponude se boduju tako da najviša ponuđena cijena čini 50 bodova, pri čemu se redom veličine svaka manja ponuđena cijena umanjuje za po 5 bodova.

Kod gospodarskog programa maksimalno 50 bodova mogu ostvariti programi koji će osigurati otvaranje većeg broja radnih mjesta.

U skladu s odredbama Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 07/13) i navedenim u gospodarskom programu, ponuditelji na natječaju mogu ostvariti poticaje i olakšice pri kupnji zemljišta navedenog u točki 1. ovog Natječaja u smislu smanjenja ponuđene kupoprodajne cijene.

Olakšice utvrđuje Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u poduzetničkim zonama na području Grada Ivanić-Grada prilikom otvaranja ponuda te će način korištenja olakšica biti posebno obrazložen pri donošenju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Popis olakšica objavit će se na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr) te se može dobiti u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada.

 

7. Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

-       ime i prezime (naziv) adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,

-       OIB ponuditelja,

-       oznaku zemljišta za koju se dostavlja ponuda,

-       ponuđenu cijenu zemljišta za 1 m² zemljišta iz ovog javnog natječaja, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim javnim natječajem te ukupni iznos kupoprodajne cijene,

-       rok izgradnje poslovnog objekta

-       gospodarski program iz kojeg se vide svi relevantni pokazatelji (djelatnost za koju se kupuje zemljište, predvidiv rok početka i završetka projekta, predviđen broj zaposlenih i struktura, skica grafičkog prikaza namjeravanog zahvata na katastarskoj podlozi, te ostalo).

 

8. Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,

-       za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

-       dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-       potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

-       potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

-       bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Grad Ivanić-Grad tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim),

-       BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Grad Ivanić-Grad može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze

-       potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji,

-       izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog javnog natječaja.

Obrazac ponude i gospodarskog programa svi zainteresirani mogu preuzeti osobno u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada ili u elektroničkom obliku sa službene Internet stranice Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr).

 

9. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 5% utvrđene početne cijene za zemljište iz ovog javnog natječaja, za koje podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR4824840081815800006, poziv na broj 68, 7757-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene zemljišta, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

10. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

11. Natječaj je otvoren do popunjenja, odnosno do prodaje svih nekretnina ponuđenih na ovom javnom natječaju.

Ponude će se otvarati u sljedeće datume:

 1. 15.01.2018. u 12,00 sati,
 2. 15.02.2018. u 12,00 sati,
 3. 15.03.2018. u 12,00 sati,
 4. 16.04.2018. u 12,00 sati,
 5. 15.05.2018. u 12,00 sati,
 6. 15.06.2018. u 12,00 sati,
 7. 16.07.2018. u 12,00 sati,
 8. 16.08.2018. u 12,00 sati,
 9. 17.09.2018. u 12,00 sati,
 10. 15.10.2018. u 12,00 sati,
 11. 15.11.2018. u 12,00 sati i
 12. 17.12.2018. u 12,00 sati.

 

12. Ponude se dostavljaju na adresu:Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ponuda za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6, radi izgradnje gospodarskih objekata – ne otvarati« osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

 

13. Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se u sjedištu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada u dane navedene u točki 11. ovog Natječaja.

Otvaranje zaprimljenih ponuda je javno.

 

14. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke Gradonačelnika / Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana, a naročito utvrditi obveze kupca na izgradnju objekta i neodgodivo obavljanje djelatnosti u izgrađenom objektu, kao i prava Grada Ivanić-Grada za slučaj neispunjavanja obveza od strane kupca.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U ugovoru o kupoprodaji obvezno će se ugovoriti pravo prvokupa u korist Grada Ivanić-Grada, ako investicija ne bude dovršena i stavljena u funkciju u roku od 2,5 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 

15. Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva i zabilježbu prava prvokupa snosi kupac.

 

16. Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati ovim natječajem.

 

17. Ponuditelj može povući ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pismeno na obrascu kojeg može dobiti u Gradskoj upravi. U tom slučaju ponuditelj ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

18. Odluku o odabiru ponuditelja donosi Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.

 

19. Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

              

GRAD IVANIĆ-GRAD

Predsjednik Gradskog vijeća: 

Željko Pongrac, pravnik kriminalist