02.08.2018.

U tijeku je potpisivanje Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Po Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada prijave, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnijeli su Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar Ivanić.

Kako su JLS-a članovi i vlasnici Društva u potpunosti ispunile sve preduvjete Javnog poziva u tijeku je sklapanje Ugovora o nabavi spremnika kojim se uređuju međusobna prava i obveze u svrhu nabave, financiranja i provedbe projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Predmet nabave koju provodi Fond su: spremnici za papirnati otpad, spremnici za plastični otpad i limenu ambalažu, spremnici za biootpad i komposteri za biorazgradivi komunalni otpad.

Plan je da svaki korisnik naše usluge u svojem domaćinstvu ima zelenu kantu za miješani komunalni otpad, žutu za otpadnu plastiku i limenu ambalažu, plavu za otpadni papir, smeđu za biootpad i/ili komposter.

Isporuka i dodjela spremnika krajnjim korisnicima, prema informacijama iz Fonda, očekuje se tijekom 2019. godine.

Spremnici se sufinanciraju iz sredstava EU putem Fonda u visini 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini 15% osiguravaju se iz proračuna JLS-a.

Fond procjenjuje ukupan iznos nabave po svakoj JLS-a temeljem iskaza interesa za nabavu spremnika i to za:

  • Grad Ivanić-Grad vrijednost nabave je procijenjena na iznos od 1.822.516,43 kn,
  • Općinu Križ na iznos od 832.284,88 kn i
  • Općinu Kloštar Ivanić na iznos od 609.002,28 kn.

Ugovorne strane po Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada su Fond i JLS-a – svaka za svoje područje te se ugovorom definiraju obveze i prava svake ugovorne strane.

JLS-a su odgovorne za postizanje pokazatelja projekata za svoje područje. Pokazatelj projekta koji je JLS-a dužan postići za 2020. godinu iznosi 4% povećanja stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u odnosu na stopu iz 2016. godine.

Prema podacima iz HAOP-a (Hrvatske agencije za okoliš i prirodu) Grad Ivanić-Grad je 2016.g.ostvario stopu odvojeno prikupljenog otpada od 21,34% što ga je svrstalo na drugo mjesto po odvajanju otpada u Zagrebačkoj županiji od ukupno 34 JLS.

Prema pokazatelju projekta Grad Ivanić-Grad mora postići do 2020.g. povećanje od 4%, odnosno 25,34% odvojeno sakupljenog otpada.

Općina Križ je 2016.g. ostvarila 12,6% odvojeno sakupljenog otpada na nivou Zagrebačke županije, a do 2020.g. mora postići povećanje od 4%, odnosno 16,61%, a Općina Kloštar Ivanić je 2016.g. ostvarila 10,92% odvojeno sakupljenog otpada, a do 2020.g. mora postići stopu od 14,92% kako bi se opravdali pokazatelji projekta.

U svrhu osiguranja izvršenja svojih obveza JLS-a su dužne Fondu uz potpisani i ovjereni Ugovor dostaviti i instrumente osiguranja u vidu jedne bjanko zadužnice na odgovarajući iznos koji ovisi o procijenjenoj vrijednosti nabave za tu JLS-a (za Grad Ivanić-Grad na iznos od 1.000.000,00 kn, za Općinu Križ na iznos od 500.000,00 kn i za Općinu Kloštar Ivanić na iznos od 250.000,00 kn).