28.08.2018.

Odluka gradonačelnika o prijenosu prava vlasništva

Odlukom Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada od 28. kolovoza 2018. Grad Ivanić-Grad kao osnivač  Dječjeg vrtića Ivanić-Grad dao je suglasnost da se prenese pravo vlasništva nekretnine  zk.č.br. 873/3, cesta, površine 396 m², upisanoj u zk.ul.br. 2686, k.o. Kloštar Ivanić u korist Općine Kloštar Ivanić za potrebe korištenja Dječjeg vrtića „ Proljeće „ u Kloštar Ivaniću.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: