21.08.2018.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poslovnog prostora u zakup

Na temelju članka 12. do članka 17. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 04/15) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje sljedeći

 

                                                          JAVNI NATJEČAJ

                                         za dodjelu poslovnog prostora u zakup

 

I. PREDMET ZAKUPA

1. a) poslovni prostor (kontejner za ugostiteljstvo na sportskom parku „Zelenjak“ (ukupne površine 12,3 m2)  u Ivanić-Gradu, postavljen na k.č.br. 2079/1, zk. uložak 2777, k.o. Ivanić-Grad, kod ulaza na tribine nogometnog terena (trava), sukladno fotografijama ovog objekta koje su sastavni dio teksta ovog natječaja.

b) namjena: obavljanje ugostiteljske djelatnosti

c) ukupna površina: 12,3 m2 , po cijeni od 60,00 kn/m2

Popločena javna površina (terasa) u ukupnoj površini od 92 m2 ispred kontejnera za ugostiteljstvo nije predmet ovog natječaja. Za korištenje javne površine ispred kontejnera naplaćivat će se porez na korištenje javne površine u skladu s člankom 17. točkom c) Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/17 i 07/17), odnosno u iznosu od 20,00 kn/m2 mjesečno. Mjesečni poreza na korištenje javne površine ukupno iznos 1.840,00 kn koji će se plaćati uz zakupninu u iznosu od 738,00 kn.

d) rok zakupa: 5 godina

e) ukupan početni iznos mjesečne zakupnine za prostor opisan pod toč. a) iznosi 738,00 kuna mjesečno.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona  o javnom bilježništvu;

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

2. Natjecati se mogu fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

3. Početni iznos zakupnine iz toč. 1. e) ove Odluke obračunat je primjenom koeficijenta zone na kvadraturu prostora koji se iznajmljuje sukladno Odluci o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) i članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada  (Službeni glasnik 04/15).

 

4. PONUDA MORA SADRŽAVATI

a) Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja te OIB za fizičke i pravne osobe,

b) Presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu - obrtnika

b) Oznaku poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda,

c) Visinu ponuđene zakupnine,

d) Potpis ponuditelja i pečat za pravnu osobu i obrtnika

 

Uz ponudu se kao dokaz sposobnosti natjecatelja prilaže:

1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu (ako je istima dozvoljeno natjecanje),

2. Za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje), iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj

3. Potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja

4. Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja

5. Bilanca, račun dobiti i gubitka, ili pregled primitaka i izdataka odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog objekta

6. BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe.

 

5. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

- ima nepodmiren dug prema Gradu Ivanić-Gradu po bilo kojoj osnovi

- se vodi kao dužnik u službenim evidencijama koje vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava

- pravne osobe koje nisu solventne

- ponudu nije podnio u roku, odnosno čija ponuda nije potpuna ili ne ispunjava uvjete iz natječaja

 

6. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu u peterostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR4824840081815800006 s pozivom na broj: HR 68, 7242-OIB

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

 

7. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Navedene osobe ne mogu ostvariti pravo prvenstva ako su već jednom po provedenom natječaju ostvarile to pravo. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prvenstva neće se odobriti zajednički zakup, niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.

 

8. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

9. Javni natječaj je otvoren od 21. kolovoza 2018. do 29. kolovoza 2018. godine.

Ponude na natječaj će se otvarati 31. kolovoza 2018. u 11,00 sati.

 

„NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na

adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad ili

predajom na urudžbeni zapisnik Grada Ivanić-Grada.

 

10. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za predmetni poslovni prostor.

Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

Pored zakupnine zakupnik je dužan plaćati sve troškove vezane za korištenje poslovnog prostora (troškove električne energije, struje, vode, plina kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na navedeni poslovni prostor).

Poslovi prostor predaje se zakupniku u stanju utvrđenom ugovorom.

 

11. Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

 

12. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Park  hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Ovaj javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada i u javnom glasilu.

 

 

                                                                                                       Gradonačelnik:

                                                                                   Javor Bojan Leš, dr.vet.med.