08.05.2017.

REZULTATI Javnog poziva za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu

Temeljem Pravilnika o  financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/77,URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite (KLASA: 022-05/17-01/4; URBROJ: 238/10-02-01-02/2-17-1, od 20 siječnja 2017.), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti  Grada Ivanić-Grada raspisao je 25.01.2017.g. Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu.Rok za predaju prijava na ovaj Javni poziv bio je 27.02.2017.g.

Nakon provedenog postupka, Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada donio je, u skladu s člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 25/15) te člankom 29.Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/77, URBROJ:238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.g.) Odluku o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv čijom se javnom objavom na službenim mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada utvrđuju rezultati gore navedenog Javnog poziva. Postupak prigovaranja i rješavanje prigovora uređeni su Uputama za prijavitelje, točka 2.4. (KLASA:401-01/17-04/1, URBROJ:238/10-02-01-02/2-17-4 od 25.01.2017.) koje su objavljene na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr/servisne-informacije/javni-pozivi/) istovremeno s objavom Javnog poziva. Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donijeti će gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

PREUZMITE DOKUMENTE: