12.06.2017.

Izmjene pravilnika o radnom vremenu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15-ispravak), članka 3. stavka 3.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11), članka 60. – 74. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 5. lipnja 2017. godine sljedeće

 

IZMJENE PRAVILNIKA O RADNOM VREMENU,

ODMORIMA I DOPUSTIMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

GRADSKE UPRAVE GRADA IVANIĆ – GRADA

 

Članak 1.

U Pravilniku o radnom vremenu, odmorima i dopustima službenika i namještenika Gradske uprave Grada Ivanić – Grada (Službeni glasnik, broj 5/10 i 7/10) u članku 2. mijenjaju se stavci 3., 4. i 5. i glase:

„Raspored rada tijekom radnog dana utvrđuje se na sljedeći način:

- ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom s početkom u 7,30 sati i završetkom u 15,30 sati,

- srijedom s početkom u 7,30 sati i završetkom u 17,00 sati,

- petkom s početkom u 7,30 sati i završetkom u 14,00 sati.

Službenici primaju stranke u vremenu od 8,00 do 9,30 i od 10,30 do 13,00 sati, osim srijedom kada se stranke primaju od 8,00 do 9,30 i od 11,30 do 17,00.

Komunalni redar zbog prirode posla stranke prima u vremenu od 8,00 do 9,30 i u vremenu od 13,00 do 14,00 sati, osim srijedom kada stranke prima od 8,00 do 9,30 i od 11,30 do 16,00 sati.“

 

Članak 2.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od dana 12. lipnja 2017. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

KLASA:  022-05/17-01/33                                                       Gradonačelnik:

URBROJ: 238/10-02-01-01/2-17-4

Ivanić-Grad, 5. lipnja 2017.                                         Javor Bojan Leš, dr. med. vet.