05.04.2017.

NATJEČAJ za izradu logotipa za Visoku školu Ivanić-Grad u osnivanju (VŠIG) - „Jesi li pravi tip za naš logotip?”

Grad Ivanić-Grad raspisuje

  

N A T J E Č A J

za izradu logotipa za Visoku školu Ivanić-Grad u osnivanju (VŠIG)

„Jesi li pravi tip za naš logotip?”

  

UVJETI NATJEČAJA

Prijavljeni radovi moraju ispunjavati sljedeće uvjete i kriterije koji će se uzimati u obzir prilikom evaluacije i odabira najboljeg rješenja:

  • logotip mora sadržavati stilizirani skraćeni naziv VŠIG
  • logotip mora biti izrađen u nekom od vektorskih formata (.ai, .cdr, .eps…)
  • logotip treba prezentirati u boji i crno/bijelo
  • logotip treba sadržavati karakteristične znakove Grada Ivanić-Grada (grb Grada Ivanić-Grada u obliku ovalnog štita osnovnog plavog polja na kojem se nalaze bijela kula s tri kruništa i tri cvijeta perunike s obje strane kule) i znakove koji odražavaju obrazovanje (knjige ili drugi znakovi za obrazovanje)
  • dizajn logotipa mora biti originalni rad autora/ice

Na natječaj za izradu logotipa za Visoku školu Ivanić-Grad u osnivanju (VŠIG) „Jesi li pravi tip za naš logotip?” mogu se prijaviti svi zainteresirani građani Republike Hrvatske.

Svaki autor/ica može se prijaviti na natječaj s više radova.

Povjerenstvo za provedbu natječaja će između prijavljenih radova odabrati tri najbolja rada koja će objaviti na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada kako bi građani mogli dati svoje mišljenje, koje će Povjerenstvo uzeti u obzir prilikom izbora najboljeg idejnog rješenja.

Najbolje idejno rješenje nagrađuje se novčanom nagradom u iznosu od 3.000,00 kuna.

 

UVJETI KORIŠTENJA LOGOTIPA

Autor/ica nagrađenog idejnog rješenja prepušta pravo na korištenje logotipa Visokoj školi Ivanić-Grad u osnivanju.

Visoka škola Ivanić-Grad u osnivanju, zadržava pravo modifikacije odabranog logotipa u suradnji s autorom/icom.

Sudjelovanje na natječaju je volonterske naravi i Grad Ivanić-Grad ne snosi eventualne financijske troškove izrade logotipa.

Odabrani logotip će se koristiti u svrhu predstavljanja Visoke škole Ivanić-Grad u osnivanju putem internetskih stranica i društvenih mreža, promotivnih materijala, publikacija, službenih dokumenata i slično.

Ime i prezime autora/ice nagrađenog idejnog rješenja bit će objavljeno na internetskoj stranici Visoke škole Ivanić-Grad u osnivanju.

Grad Ivanić-Grad zadržava pravo da između pristiglih radova na natječaj ne izabere pobjednički rad te da poništi natječaj, ako ocijeni da niti jedan rad ne ispunjava zadane kriterije.

Slanjem svog rada autori pristaju na sve navedene uvjete natječaja.

 

NAČIN PRIJAVE

Radovi se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu: vidosava.hrvojic@ivanic-grad.hr.

 

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– naslov e-maila: Prijava na natječaj – „Jesi li pravi tip za naš logotip?”

– osobni podaci autora: ime i prezime, adresa, datum i mjesto rođenja, e-mail/mobitel

– kratko tekstualno obrazloženje rada

– rad u PDF formatu

 

NATJEČAJNI ROKOVI

Rok za dostavu radova je 5. svibnja 2017. godine do 12:00 sati u podne.

Svi sudionici natječaja će do 15. svibnja 2017. godine biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem elektroničke pošte.

Natječaj se objavljuje na internet stranici Grada Ivanić-Grada.

Za sva pitanja obratiti se na broj telefona: +385 1 2831 377 (kontakt osoba: Vidosava Hrvojić) odnosno e-mail: vidosava.hrvojic@ivanic-grad.hr.

  

GRAD IVANIĆ-GRAD 

GRADONAČELNIK: 

Javor Bojan Leš, dr. med. vet.