08.11.2016.

RJEŠENJE o uvođenju pripremnih mjera obrane od poplava

Temeljem Državnog plana obrane od poplava (Narodne Novine broj 84/10 ) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava, a vezano na visinu vodostaja OK Lonja-Strug na mjerodavnom vodomjeru Ustava Prevlaka, na kojem je dana 08.11.2016 godine u 24:00 sati zabilježen vodostaj +267 s tendencijom daljnjeg porasta, donosim

RJEŠENJE
o uvođenju pripremnih mjera obrane od poplava

SEKTOR: D

Branjeno područje: 9

Mali sliv: Lonja-Trebež

Dionica: D.9.30., D.9.31.

Dana: 08.11.2016. godine u 09 :00 sati

Za vrijeme provođenja mjera obrane od poplave treba postupiti prema odredbama Državnog plana obrane od poplava (Narodne Novine broj 84/10 ) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava.


Rukovoditelj obrane od poplava Branjenog područja 9.

Za mali sliv Lonja Trebež Mario Repić, dipl ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENTE: