08.11.2016.

RJEŠENJE o uvođenju pripremnih mjera obrane od poplava

Temeljem Državnog plana obrane od poplava (Narodne Novine broj 84/10 ) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava, a vezano na visinu vodostaja na Derivacijskom kanalu Črnec-Lonja; r.Lonja na mjerodavnom vodomjeru Derivacijski kanal Črnec-Lonja - CS Lonja na kojem je dana 08.11.2016. godine u 12:00 sati zabilježen vodostaj + 250 s tendencijom daljnjeg rasta, donosim


RJEŠENJE
o uvođenju pripremnih miera obrane od poplava


SEKTOR: D

Branjeno područje: 9

Mali sliv: Lonja-Trebež

Dionica: D.9.32. i 35. Derivacijski kanal Črnec-Lonja; r.Lonja

Dana: 08.11.2016. godine u 14:00 sati

Za vrijeme provođenja mjera obrane od poplave treba postupiti prema odredbama Državnog plana obrane od poplava (Narodne Novine broj 84/10 ) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava.


Rukovoditelj obrane od poplava Branjenog područja 9.

Za mali sliv Lonja Trebež Mario Repić, dipl.ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENTE: