08.11.2016.

RJEŠENJE o uvođenju mjera pripremnog stanja obrane od poplava

Temeljem Državnog plana obrane od poplava (Narodne Novine broj 84/10 ) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava, a vezano na visinu vodostaja rijeke Save na mjerodavnom vodomjeru Dubrovčak, na kojem je dana 08.11.2016. godine u 03:00 sati zabilježen vodostaj + 560 s tendencijom daljnjeg porasta, donosim


RJEŠENJE
o uvođenju mjera pripremnog stanja obrane od poplava

SEKTOR: D

Branjeno područje: 9

Mali sliv: Lonja-Trebež

Dionica: D.9.1. - rijeka Sava , l.o.

Dana: 08.11.2016. godine u 14:00 sati

Za vrijeme provođenja mjera obrane od poplave treba postupiti prema odredbama Državnog plana obrane od poplava (Narodne Novine broj 84/10 ) i Glavnog provedbenog plana obrane od poplava.


Rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja 9., za mali sliv Lonja Trebež Mario Repić, dipl.ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENTE: