12.05.2015.

JAVNA NABAVA za izvođenje radova na obnovi fasade i krovišta na Dječjem vrtiću Žeravinec u Ivanić-Gradu

Predmet nabave je izvođenje radova na  obnovi fasade i krovišta na Dječjem vrtiću Žeravinec u Ivanić-Gradu.

Detaljan opis radova s iskazanim količinama svake pojedine stavke iskazani su u  Troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje

Odabrani ponuditelj obvezan je sve radove koji su predmet ovog postupka nabave izvoditi sukladno zakonskim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja, a posebno u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13), Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) i Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10), te ostalim pozitivnim propisima koji uređuju područja djelatnosti povezana s predmetom nabave.

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti dostavljena naručitelju i zaprimljena najkasnije ,  do 01.06.2015. godine do 14,00 sati.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Javno otvaranje ponuda obavit će se  dana 01.06.2015. godine u 14,00 sati, uprostorijama Gradske uprave u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1.

Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja sukladno članku 89. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

PREUZMITE DOKUMENTE: