22.05.2015.

Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća

Sjednica će se održati dana 28.05. 2015. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća.

 

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o prihvaćanju Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

2.     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Ivanić Grad

Predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad

Izvjestitelj: Predstavnik/ca Dječjeg vrtića Ivanić Grad

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada Grada

Izvjestitelj: Gradonačelnik, predsjednik Odbora

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež pri Županijskom sudu u Velikoj Gorici

b)   Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika pri Županijskom sudu u Velikoj Gorici

c)    Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež pri Općinskom sudu u Velikoj Gorici

d)   Zaključkaoutvrđivanjuprijedlogakandidata za imenovanje sudaca porotnika pri Općinskom sudu u Velikoj Gorici

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj:  Željko Brezovečki, predsjednik Odbor za izbor i imenovanje

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvođenju, visini obračuna i naplati naknade za razvoj javne vodoopskrbe na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

Izvjestitelj: Vjekoslav Broz, direktor društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje Vatrogasnoj zajednici Grada Ivanić-Grada uz jamstvo Grada Ivanić-Grada kod najpovoljnijeg ponuditelja kreditiranja koji će biti odabran u postupku nabave bagatelne vrijednosti  sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Klasa: 022-05/14-01/57, Urbroj: 238/10-02/05-14-1 od 11. rujna 2014., a obzirom je sukladno čl. 18. Zakona o javnoj nabavi  ( NN broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 ) procijenjena vrijednost nabave ukupni trošak kredita iz čl. 1. ove Odluke ( kamata i svi predvidivi troškovi ), bez glavnice    

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenja ostalih prostora u vlasništvu  Grada Ivanić-Grada 

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

10.  Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada  Ivanić-Grada za 2014. i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

11. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) I.  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu

c) I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

d) I. Izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

e) I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-  Grada za 2015. godinu

f)  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2015. godini

g) I. Izmjene i dopune Plana izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2015. godinu

h) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

i) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2015. godini

j) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada i sufinanciranja redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za 2015. godinu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelji: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poticanju poduzetničkih aktivnosti u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

13.  Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: