OGLAŠAVANJE JEDNOSTAVNIH NABAVA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU DUGOROČNOG KREDITA ZA (SU)FINANCIRANJE IZGRADNJE ŠKOLSKE DVORANE U GRABERJU IVANIĆKOM I DJEČJEG VRTIĆA NA ŽERAVINCU

Predmet nabave: Nabava dugoročnog kredita u iznosu od 9.050.000,00 kuna  za (su)financiranje izgradnje školske dvorane u Graberju Ivanićkom i dječjeg vrtića na Žeravincu.

Iznos i valuta kredita: 9.050.000,00 kuna, kredit u kunama.

Rok za dostavu ponuda: 28. kolovoza 2020. godine do 12,00 sati

Način dostave ponuda: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili

osobno na adresu: Ponude se mogu dostaviti neposredno u Pisarnicu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad do predviđenog roka ili predati preporučenom poštom na način da budu zaprimljene u Pisarnicu Grada Ivanić-Grada do roka za podnošenje ponude ili poslati neuvezanu ponudu elektronskim putem na adresu  tamara.mandic@ivanic-grad.hr na način da budu zaprimljene do roka za podnošenje ponude.

 

Poziv za dostavu ponuda