08.11.2019.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO

I POLJOPRIVREDU

KLASA: 350-02/19-01/1

URBROJ: 238/10-02-02-01/1-19-38

Ivanić-Grad, 07. studeni 2019. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/09) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA:022-05/19-01/79, URBROJ: 238/10-02-02-01/1-19-1 od 30. listopada 2019. godine) nositelj izrade Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UPU-6 ZONA GOSPODARSKE NAMJENE
NA PODRUČJU IVANIĆ-GRAD I CAGINEC

  1. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat će se u trajanju od 15 kalendarskih dana, u razdoblju od 19. studenog 2019. godine do 04. prosinca 2019. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.
  2. Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu u prostorijama Spomen doma Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic- grad.hr.
  3. Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se u srijedu 20. studenog 2019. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Spomen doma Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1.
  4. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 04. prosinca 2019. godine.
  5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade Plana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi o javnoj raspravi.

Sukladno članku 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta Plana.

  1. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, u roku trajanja javne rasprave, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik: Milivoj Maršić, dipl.oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: