04.09.2018.

SAZIV 11. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

11. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 05. rujna 2018. godine ( srijeda ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

1. Razmatranje i donošenje Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

2. Razmatranje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Uređenje trga uz društveni dom na katastarskoj čestici k.č.br. 675/3 – k.o. Posavski Bregi ( Posavski Bregi )“ u Gradu Ivanić-Gradu unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020

3. Razmatranje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Tratinčica, Posavski Bregi, Savska 69/d na katastarskoj čestici zk.č.br. 608 – k.o. Posavski Bregi ( Posavski Bregi )“ u Gradu Ivanić-Gradu unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020

4. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad za 2017. godinu

5. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Gradske knjižnice Ivanić-Grad za 2017. godinu

6. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra oznake k.č.br. 488/10 put, površine 289 m² upisan u zk. uložak 3490 k.o. Ivanić-Grad

7. Razmatranje prijedloga Zaključka o primanju na znanje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

8. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.     

                                                          

               Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: