09.04.2018.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju automobila

Temeljem članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 02/14 i 01/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja i imenovanju Povjerenstva za prodaju automobila Toyota Avensis (KLASA: 022-05/18-01/29, URBROJ: 238/10-02-01-01/2-18-2 od dana 03. travnja 2018.), Gradonačelnik dana 04. travnja 2018. godine objavljuje

 

J A V N I     N A T J E Č A J

ZA PRODAJU AUTOMOBILA TOYOTA AVENSIS

  

I. PREDMET PRODAJE: rabljeno osobno vozilo

1. Vrsta vozila: M1 – osobni automobil

Marka vozila: Toyota

Tip vozila: Avensis

Model vozila, snaga motora i zapremina motora: 2.0 D-4D Luna, 93 Kw, 1998 cm³

Boja vozila: Srebrna – s efektom

Broj šasije: SB1BD76L80E045363

Oblik karoserije: zatvorena, 4 vrata

Godina proizvodnje i datum prve registracije: 2010., 12.11.2013.

Vrsta motora: Diesel

Početna prodajna cijena: 45.000,00 kuna

Registriran do: odjavljeno

Prijeđeni kilometri:  284.455

 

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba koje prema važećim propisima RH mogu stjecati pokretnine na području RH ili imaju odgovarajuće dozvole za izvoz.

Ponuditelj je dužan prethodno uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od početne prodajne cijene, koja se uplaćuje na IBAN račun Grada Ivanić-Grad broj: HR4824840081815800006, model HR68, poziv na broj: 7242-OIB ponuditelja s naznakom „jamstvo za kupovinu automobila“.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena,  jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana zatvaranja natječaja. Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji vozila ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Sve troškove vezane uz ovjeru Ugovora o prodaji vozila, porez na promet motornih vozila kao i sve ostale vezane troškove, dužan je snositi kupac.

Vozilo se može pregledati radnim danom od 8.00 – 14.00 sati, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 01 2831 376.

 

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

  • Ime, prezime i OIB ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv i OIB pravne osobe, adresu i broj za kontakt
  • ponudbenu cijenu u HRK – brojkom i slovima
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra za pravne osobe
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponude te nemaju pravo na naknadu istih.

 

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 20.04.2018. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU SLUŽBENOG VOZILA“, preporučeno poštom na adresu: GRAD IVANIĆ-GRAD, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad  ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda.

 

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će se o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Nakon što dobije Odluku o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Ivanić - Gradom u roku od 10 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

GRADONAČELNIK: 

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: