20.10.2017.

SAZIV 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

S A Z I V A M

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 26. listopada 2017. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

 

1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.

 

2.    Informacija – Analiza gospodarskih pokazatelja u Ivanić-Gradu za 2016.

predlagatelj: mr.sc. Krešimir Golubić, MBA, vijećnik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj:    mr.sc. Krešimir Golubić, MBA, vijećnik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

3.    Informacija – Studija nove lokacije groblja Ivanić-Grad

predlagatelj:   Gradonačelnik

izvjestiteljica:  Terezija Mirković Berković, dipl.ing.arh., Urbanistički institut Hrvatske d.o.o.

 

4.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Mario Mikulić, direktor Komunalnog centra Ivanić-Grad, d.o.o.  

 

5.   Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Roda za pedagošku godinu 2016./2017. i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    predstavnica Dječjeg vrtića Roda

 

6.   Razmatranje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2016./2017., kao i Financijsko izvješće za 2016. godinu.

predlagatelj:  Gradonačelnik

izvjestitelj:     Marina Čalušić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić-Grad

 

7.   Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu za 2016. godinu Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:  Igor Mužina, tajnik Gradske zajednice športskih udruga

 

8. Razmatranje prijedloga i  Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Darko Rupčić, direktor trgovačkog drustvo Ivaplin d.o.o.  

 

9.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke izmijeni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj:  Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru člana Odbora za statut i poslovnik

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine “ Šetnice uz rijeku Lonju – obuhvat od Omladinskog do Tomislavovog mosta “

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

12.  Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                      Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: