07.06.2017.

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ivanić-Grada

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 112-06/17-01/1

URBROJ: 238/10-02-01/3-17-17                                                                                   

Ivanić-Grad, 7. lipnja 2017.

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) i Odluke o izmjeni Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu (KLASA: 022-05/17-01/21, URBROJ: 238/10-02-01/3-17-4 od dana 5. travnja 2017. godine), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 7. lipnja 2017. godine raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ivanić-Grada

 

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

 

I.    UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I

      DRUŠTVENE DJELATNOSTI

      1. Referent za uredsko poslovanje i arhivu – 1 polaznik/ca

Stručni uvjeti:

-       srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili opće struke

 

II.   UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO,

      KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE

      ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I 

      PROSTORNO PLANIRANJE

      2. Referent za održavanje imovine – 1 polaznik/ca

      Stručni uvjeti:

-       srednja stručna sprema tehničke struke

 

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe koje, osim navedenih stručnih uvjeta, ispunjavaju i uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12, 120/12 i 16/17):

a)    osobe do navršenih 30 godina života koje se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vode kao nezaposlene osobe najmanje 30 dana, te

b)    koje, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale.

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Ivanić-Grada ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11).

 

Na Javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu) te redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na Javni poziv obvezno je dostaviti sljedeće priloge odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 

  1. životopis (vlastoručno potpisan),
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika svjedodžbe srednje škole za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto za koje je uvjet srednja stručna sprema),
  4. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana,
  5. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
  6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne starije od 30 dana.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane kandidate izvršit će se prije sklapanja pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Ukoliko se osoba prijavljuje za više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima pojedinačno za svako radno mjesto.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva s kandidatima će se provesti razgovor (intervju). O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i web stranice Grada Ivanić-Grada. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Obavijest o izboru i poziv za potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima čije uključivanje u program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Od mjere do karijere – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ odobri Zavod. Ostali kandidati će o rezultatima Javnog poziva biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

S izabranim kandidatima sklopit će se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto s opisom poslova za koje se provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Polaznici stručnog osposobljavanja nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim novčane pomoći koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje i troškova prijevoza koje osigurava Grad Ivanić-Grad. Polaznici stručnog osposobljavanja imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita čije troškove za prvo polaganje ispita snosi Grad Ivanić-Grad.

Rok za podnošenje prijava sa svim traženim prilozima je osam (8) dana od dana objave Javnog poziva putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom: „Za Javni poziv – prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

 

GRADONAČELNIK: 

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.