08.07.2016.

Natječaj za prodaju zemljišta - otvranje ponuda 18.07.2016. u 12:00 h

Ivanić-Grad, 08. srpnja 2016. godine   

 

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 06/13)), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14), te Odluke Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA:022-05/16-01/40, URBROJ:238/10-02/05-16-1) od 08. srpnja 2016. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina

u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

 

I. Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja sljedećih nekretnina:

 

a)         k.č.br. 2740, upisana u z.k.ul. 113, z.k.tijelo AII, k.o. 312347 Ivanić-Grad, livada grlevje, površine 3445m², kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić - Grad. Zemljište se nalazi 230 metara od pruge Zagreb – Novska u području izgradnje poslovnih građevina. Ima izlaz na javnu prometnu površinu, Šiftarovu ulicu gdje su izgrađeni objekti komunalne infrastrukture. Obzirom na izgrađenost objekata komunalne infrastrukture i prostorno plansku dokumentaciju nekretnina se svrstava u prvu kategoriju.

 

b)         k.č.br. 4066/2, upisana u z.k.ul. 3698, k.o. 312347 Ivanić-Grad, oranica površine 691m² kod Općinskog suda u Velikoj Gorici, Zemljišnoknjižni odjel Ivanić - Grad. Zemljište se nalazi u Industrijskoj zoni u Ivanić – Gradu u  području izgradnje poslovnih građevina. Ima izravni izlaz na javnu prometnu površinu, gdje su izgrađeni objekti komunalne infrastrukture. Obzirom na izgrađenost objekata komunalne infrastrukture i prostorno plansku dokumentaciju nekretnina se svrstava u prvu kategoriju.

 

II. Početna cijena nekretnina iz točke 1. ovog Natječaja iznosi kako slijedi:

 

-           za nekretninu označenu slovom a) početna cijena iznosi 382.000,00 kuna,

-           za nekretninu označenu slovom  b) početna cijena iznosi 76.700,00 kuna.

 

III. Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju:

 

1.         fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

2.         pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

3.         strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu i Republici Hrvatskoj.

 

IV. Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

 

1.         ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja, OIB fizičke odnosno pravne osobe, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,

2.         oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,

3.         ponuđenu cijenu zemljišta za 1 m² zemljišta iz javnog natječaja, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem te ukupni iznos kupoprodajne cijene,

 

V. Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

 

1.         dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,

2.         za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3.         dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4.         potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

5.         potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

6.         bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Grad Ivanić-Grad tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim),

7.         BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Grad Ivanić-Grad može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze,

8.         potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji,

9.         izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Javnog natječaja.

 

 

VI. Ponude za natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno Gradu Ivanić – Gradu u zatvorenoj omotnici s napomenom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“

 

VII. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu od 5% utvrđene početne cijene za površinu zemljišta iz ovog Javnog natječaja, za koju podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR4824840081815800006, model 68, poziv na broj 7757-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene zemljišta, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

VIII. Ponude će se otvarati 18. srpnja 2016. godine u 12 sati u sjedištu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada.

Otvaranje zaprimljenih ponuda je javno.

 

IX. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog natječaja, za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić – Grada, odnosno Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva.

 

X. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 

XI. Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

 

XII. Ovaj javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada i lokalnoj radio stanici.

 

 

                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

 

 

                                                          

PREUZMITE DOKUMENTE: