12.04.2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - za izvođenje radova na sanaciji Planinarskog doma u Graberskom Brdu

1.   OPĆI PODACI

1.1.   Podaci o naručitelju:

    Naziv Naručitelja: Grad Ivanić-Grad

    Adresa/sjedište Naručitelja: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

    OIB: 52339045122,

    Broj telefona: 01/2831-377

    Broj telefaksa: 01/2881-678

    Internetska adresa:   www.ivanic-grad.hr

    Adresa elektroničke pošte: vidosava.hrvojic@ivanic-grad.hr

 

1.2.    Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

        Vidosava Hrvojić, viša referentica za poslove javne nabave

 

1.3.   Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa  u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,  83/13,  143/13 i 13/14- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

Temeljem odredaba članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Ivanić-Grad ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

1.4.   Vrsta postupka javne nabave:

              Bagatelna nabava

 

1.5.   Procijenjena vrijednost nabave:

80.000,00 kuna ( bez PDV-a)

 

1.6.    Vrsta ugovora o nabavi:

             Ugovor o nabavi radova

 

2.   PODACI O  PREDMETU NABAVE:.

2.1.   Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova na  sanaciji planinarskog doma u Graberskom Brdu.

 

2.2.   Opis načina nuđenja:

Potrebno je nuditi  cjelokupan predmet nabave te nije dopušteno nuđenje po grupama.

Zabranjeno nuđenje alternativnih ponuda i inačica.

 

2.3.   Količina predmeta nabave:

Detaljan opis radova s iskazanim količinama svake pojedine stavke iskazani su u  Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponude.

 

2.4.   Troškovnik predmeta nabave:

Predmet nabave detaljno je specificiran u Troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Pri sastavljanju ponude NE SMIJU se dodavati redovi ili stupci ili na bilo koji način mijenjati izgled obrasca troškovnika.

Kod ispunjavanja Troškovnika ukupna cijena  stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i cijene stavke. Ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima Troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, upisati traženu jediničnu cijenu i ukupnu cijenu radova koja se nudi.

Troškovnik je potrebno ispuniti, potpisati i ovjeriti pečatom te dostaviti u sklopu Ponude.

 

2.5.    Mjesto izvođenja radova:

Mjesto izvođenja radova je područje Grada Ivanić-Grada.

 

2.6.    Rok početka i rok završetka radova:

Radovi će započeti, u roku 8 dana od dana  uvođenja u posao.

Rok završetka svih ugovorenih radova je 30 dana od dana uvođenja u posao. 

 

...

 

6.4.       Rok za dostavu Ponuda:

Ponude je  potrebno dostaviti do  22. travnja 2016. godine do 12,00 sati.

PREUZMITE DOKUMENTE: