22.04.2016.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševac Breški

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 022-05/16-01/18, URBROJ: 238/10-02/13-16-1 od 29.ožujka 2016. godine), nositelj izrade Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-4 ZA PODRUČJE IVANIĆ-GRAD, DONJI ŠARAMPOV I JALŠEVAC BREŠKI

 

  1. Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševac Breški održat će se u trajanju od 15 dana, u razdoblju od 8. travnja do 22. travnja 2016. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
  1. Tijekom trajanja Javne raspraveprijedlog Planaće biti izložen na javni uvid   u prostorijama gradske uprave u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr
  1. Javno izlaganje će se održati u četvrtak 14. travnja 2016. godine u 13,00 satiu prostorijama gradske uprave u Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1.
  1. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 22. travnja 2016. godine.
  1. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi je sljedeći:

a)    Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. U očitovanju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih danih u zahtjevima za izradu nacrta Plana. Ako javnopravno tijelo ne dostavi predmetno očitovanje u roku, smatrat će se da je mišljenje dano i da je prijedlog Plana izrađen u skladu s danim zahtjevima.

b)    Ostali sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuje nositelju izradePlana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi.

Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, Park hrvatskih branitelja 1, u roku trajanja javne rasprave, neće se uzeti u obzir pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnik:

Milivoj Maršić, dipl.oec

PREUZMITE DOKUMENTE: