17.10.2014.

Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 05. studeni 2014. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

0.  Aktualni sat

1.  Informacija o Polugodišnjim izvješćima trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Ivanić-Grada te ustanova kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

2.    Razmatranje prijedloga  i donošenje:

a)  Odluke o II. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za         2014. Godinu

b)  Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Ivanić-Grada i sufinanciranja redovitih 10 satnih programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada u privatnom Dječjem vrtiću Roda za razdoblje rujan-prosinac 2014.godine

c) II. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

d)  II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

e)  II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2014. godinu

f)  Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

g)  I. izmjene i dopune Plana izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2014. Godinu

h)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2014. Godinu

i)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2014. godini

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

3.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Mario Biršić, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 

4.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Muzeja Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Laura Voštinić, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika 

5.  Razmatranje liste kandidata i izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić- 

Grada

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj: Željko Brezovečki – predsjednik odbora

6.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

predlagatelj: Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

izvjestitelj: Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

7.  Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)  Odluke o imenovanju ulice na području Grada Ivanić-Grada

b)  Odluke o imenovanju ulice na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Komisija za utvrđivanje naziva ulica i trgova

Izvjestitelj: Miroslav Špoljarec, predsjednik Komisije

8.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

9.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Marija Čehko, savjetnica za gospodarstvo

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukeo Ispravku Odluke o donošenju I. izmjena i dopunaUrbanističkog plana uređenja UPU-6zona gospodarske namjene napodručju Ivanić-Grad i Caginec

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Sandra Abramović, voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

11.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu za opozivom i izborom člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Laura Voštinić, Viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika   

12.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kapitalnoj pomoći

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

13.  Razno

  

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                 Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: